Sistemes de sanejament

La gestió del sanejament que es fa des del Consorci segueix un model integrat, mitjançant el qual les aigües residuals, tant d’origen domèstic com industrial, es recullen i depuren conjuntament en sistemes de titularitat pública.

Actualment, es dóna servei a uns 450.000 habitants, si bé la contaminació rebuda a les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (en endavant EDAR) és l’equivalent a gairebé 750.000 habitants. Això vol dir que, aproximadament, la meitat de la contaminació que arriba als sistemes de sanejament procedeix dels més de 5.800 establiments i indústries potencialment contaminants implantats dins l’àmbit d’actuació del Consorci. Les activitats industrials d’aquests establiments és de tipologia molt diversa, per tant, també ho és, en qualitat i quantitat, la contaminació abocada a les seves aigües residuals.

Per assegurar el bon funcionament i la durabilitat de les obres i instal•lacions que conformen les infraestructures públiques de sanejament (clavegueres, col•lectors, bombaments i EDAR), així com per evitar qualsevol risc al personal d’operació i manteniment i estalviar molèsties a la ciutadania, cal que les indústries eliminin de les seves aigües residuals els contaminants de caràcter tòxic o agressiu i rebaixin els continguts dels contaminants assimilables a domèstics fins a nivells admissibles per a les EDAR públiques. Per aquest motiu, és cabdal el control dels abocaments a les aigües residuals industrials.

LES EDAR GESTIONADES PEL CONSORCI A LES CONQUES
DEL BESÒS I LA TORDERA

Mapa Sistemes de Sanejament

Us podeu descarregar aquí les Memòries de gestió dels Sistemes (Navegador recomanat Mozilla Firefox)

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina