Congost

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament , està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de baixa càrrega amb eliminació de nitrogen, una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals dels municipis de Figaró-Montmany, Aiguafreda, Sant Martí de Centelles i Tagamanent i les porta fins a l'EDAR formada per dos ramals principals un que passa pel riu Congost i un altre pel torrent de l'Avencó. Aquesta xarxa es complementa amb l'existència de 6 estacions de bombament (EB). La EDAR disposa d'instal·lacions de generació d'energia fotovoltaica (10,47 kWp) que s'utilitza per l'autoconsum en els processos de depuració de l'aigua residual.

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
4626
Municipis assisitits
FIGARÓ-MONTMANY (Figaró-Montmany), AIGUAFREDA (Aiguafreda), SANT MARTÍ DE CENTELLES (Sant Martí de Centelles), TAGAMANENT (Tagamanent)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen, Plaques FV
Punt d'abocament
---
Any d'entrada en servei
1995
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic amb eliminació de Nitrogen
Habitants equivalents
5300
Cabal de disseny (m³/dia)
1150
Cabal punta (m³/hora)
110
Cabal mig (m³/hora)
47.92
MeS (mg/l)
325
DQO (mg/l)
640
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
310
N (mg/l)
40
P (mg/l)
7
Instal·lacions associades
Km col·lectors
11.1
Plaques FV
Nre. de plaques
23
Potència instal·lada (kW)
10.5
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació