Control d’abocaments

Des de que el Consorci va incorporar-se al Pla de Sanejament de Catalunya com a administració actuant, una quarantena de municipis de la Conca del Besòs han delegat les seves competències i funcions en matèria de sanejament a aquest organisme de l’administració local. Dintre d’aquestes funcions es troba la inspecció i control dels abocaments de les aigües residuals d’origen industrial. Aquestes actuacions van encaminades a reduir la contaminació industrial amb l’objectiu final de:

  1. Protegir la salut de les persones i, especialment, la del personal que hi treballa en els sistemes públics de sanejament.
  2. Protegir la llera receptora, eliminar-ne qualsevol efecte tòxic, crònic o agut -tant per a l’home com per als seus recursos naturals-, i preservar la qualitat del medi receptor tenint en compte els tipus de depuració.
  3. Preservar les instal·lacions de sanejament per garantir-ne un bon funcionament i la seva integritat.
  4. Aconseguir una qualitat de l’aigua residual acceptable per a les EDAR per assegurar-ne una correcta operació.

Per aconseguir aquestes fites el Consorci s’ha dotat dels mitjans normatius necessaris. En aquest cas, la normativa aplicable als municipis que han delegat les seves funcions en matèria de sanejament al Consorci és el Reglament Regulador d’Abocaments d’Aigües Residuals del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs (en endavant Reglament d’abocaments).

Aquesta normativa és d’aplicació exclusiva als abocaments a sistemes públics de sanejament (clavegueram, col·lectors i depuradores). El Reglament va ser aprovat per la Junta General del dia 21 de febrer de 1991 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 56, del dia 6 de març de 1991 i modificat el dia 10 de març de 1994, BOP núm. 148 del dia 22 de juny de 1994.

Descarregar el Reglament d’abocaments (Format PDF)
Annex publicat al BOP any 2002
Graduació de l’import de les sancions del “Reglament Regulador d’abocaments”
Criteris per a l’avaluació de la conformitat respecte el Reglament Regulador d’Abocaments d’Aigues Residuals del Consorci Besòs Tordera 

 

Situacions d’emergència

D’acord amb el que preveu l’article 35 del Reglament d’abocaments, en cas d’una situació d’emergència pel que fa al risc d’abocaments inusuals potencialment perillosos, cal trucar urgentment al Consorci:

Al número de telèfon 93 840 52 70 i/o a l’Ajuntament on s’ha produït el fet.

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina