Laboratori

El Consorci Besòs Tordera, dintre del seu abast d’activitats tècniques, disposa d’un laboratori amb experiència i òptimes prestacions, que ofereix al sector públic i privat assistència analítica i tècnica en la realització de:

 • Control dels paràmetres de procés més adients segons l’activitat industrial: duresa, detergents, cations, anions, dissolvents orgànics i d’altres propis processos específics de cada empresa.
 • Control analític dels sistemes de què disposen les empreses per al tractament i la depuració d’aigües de procés i residuals: DBO5, DQO, sòlids, amoni, nitrogen, fòsfor, toxicitat, TOC, conductivitat, caracterització de fangs, etc.
 • Estudis de la qualitat d’aigües en funció de la seva aplicació posterior.

Laboratori Consorci per a la Defensa de la Conca del BesòsL’any 1991, va aconseguir l’homologació com a Establiment Tècnic Auxiliar del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, i l’any 2018 va obtenir l’acreditació d’Entitat Col·laboradora de Medi Ambient (amb número 083-LA-AIG-R) com a laboratori en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments per al camp d’actuació LAR. Així doncs, ofereix la seva experiència en l’anàlisi i presentació d’informes d’anàlisis:

 • per a la Declaració de l’Ús i la Contaminació de l’Aigua (DUCA),
 • per a l’obtenció del Permís d’Abocament i d’altres autoritzacions,
 • per al compliment dels requeriments d’autocontrol de la ISO 14000.

El Laboratori es troba acreditat segons els criteris recollits a la norma UNE-EN ISO 17025:2017 per a la realització dels assajos del Sector Mediambiental definits a l’annex tècnic de l’acreditació núm. 1275/LE2414, atorgada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).

Per dur a terme la seva tasca, el laboratori disposa d’òptimes prestacions
instrumentals:

 • Cromatografia de gasos per l’anàlisi de compostos orgànics.
 • Cromatografia de líquids per l’anàlisi d’anions.
 • Equipament auxiliar automatitzat, amb obtenció de dades físic-químiques en continu.
 • Assaig de toxicitat per determinació de matèries inhibidores.
 • Espectrofotometria UV/VIS i equips electroquímics.
 • Microscòpia i tractament de la imatge, per l’estudi de l’estat del fang actiu dels reactors biològics.
 • Equipament per microbiologia.
Laboratori Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs Laboratori Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina