Disposem d’un laboratori d’anàlisi d’aigües amb experiència i òptimes prestacions

Laboratori

El Consorci Besòs Tordera, dintre del seu abast d’activitats tècniques, disposa d’un laboratori d’anàlisi d’aigües amb experiència i òptimes prestacions, que dona servei a entitats d’operació i control de depuració ambiental. En marxa des de 1991, està ubicat a l’EDAR Granollers.

ACTIVITATS

  • Control analític de la depuració d’aigües residuals i regenerades: DBO5, DQO, sòlids en suspensió, amoni, nitrogen, fòsfor, toxicitat, terbolesa, clorur, sulfat, nitrat, tensioactius aniònics i no iònics, caracterització microscòpica de fang actiu de reactor biològic, etc.
  • Assaig de les mostres d’abocaments procedents de les inspeccions a establiments industrials.
  • Participació en caracterització analítica de projectes de R+D+I.
  • Participació en estudis de seguiment de la qualitat dels rius.
  • Seguiment de la qualitat de les aigües de la xarxa de col·lectors.

 

Està acreditat per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) d’acord a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 en la realització d’assaigs mediambientals d’aigües residuals, aigües continentals i aigües regenerades.

Aquesta acreditació ratifica la seva capacitat tècnica i reconeix el rigor i la qualitat de la feina diària que es fa en aquest equipament, cabdal per garantir el compliment dels paràmetres d’abocaments i per optimitzar els processos de depuració dels sistemes de sanejament gestionats pel Consorci. L’exigència en el control d’aquests abocaments i l’eficàcia en els processos de tractament reverteix en la millora de l’aigua efluent de les EDAR i, per tant, en els entorns fluvials.

El laboratori és Entitat Col·laboradora del Medi Ambient, habilitada per l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores (OAEC) en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de masses d’aigua i gestió dels abocaments, condició que ostenta des de l’any 1991 com a Establiment Tècnic Auxiliar de l’ACA.

EQUIPAMENT I INSTAL.LACIONS

EL laboratori disposa d’equipament adequat per realitzar les activitats.

Documentació:

Acreditació ENAC Assaig -1275/LE2414 - 17025

Documentació:

certificat de qualitat