El Consorci fonamenta la recuperació d’espais de ribera

Medi Fluvial

El Consorci fonamenta la recuperació d’espais de ribera en els següents principis i criteris:

  • Recuperació i preservació de la biodiversitat d’espècies animals i vegetals autòctones, que determinaran la millora de la qualitat ecològica de l’entorn fluvial.
  • Foment de les actuacions en els rius encaminades a la creació de zones i corredors biològics que connectin els diversos espais fluvials d’interès natural que emmarquen la conca.
  • Recuperació per al lleure i l’ús públic de zones dins els espais fluvials fins ara degradades.
  • Cerca de solucions per mantenir i/o incrementar les capacitats de desguàs de les lleres sense produir-ne impactes ambientals ni malmetre el seu entorn.
  • Suport als ajuntaments consorciats per dur a terme actuacions de restauració fluvial.

Plans i projectes redactats

  • Pla Director dels Espais Fluvials de la conca del Besòs per a la recuperació dels rius en aquest àmbit territorial.
  • Projectes bàsics de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial de la conca del Besòs: propostes d’actuacions mediambientals en els diferents rius de la conca.
  • Projectes de recuperació dels camins fluvials que ressegueixen els rius a cadascuna de les subconques.
  • Pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 del riu Congost.

Documentació:

Pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 del riu Congost
L'any 2006, la Unió Europea va declarar espai Xarxa Natura 2000 el tram del riu Congost comprès entre la Garriga i Montmeló (passant per les Franqueses del Vallès, Canovelles i Granollers), el tram final del riu Mogent (la Roca del Vallès, Vilanova del Vallès i Montornès) i el naixement del Besòs (Mollet, Martorelles i Sant Fost). Durant l'any 2018, el Consorci, juntament amb la Consultora Lavola, elabora un pla de gestió que es presenta com el full de ruta a seguir per ajudar a conservar, preservar i mantenir correctament aquest espai protegit. En els següents enllaços us podeu descarregar la memòria del pla i els seus annexes.
Avaluació de l'estat de Qualitat dels Sistemes Fluvials de la Conca del Besòs (1997 – 2017)
Aquest informe està finançat i coordinat pel Consorci i elaborat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), amb el suport del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals). Analitza en profunditat com l'evolució dels sistemes de sanejament a la conca del Besòs ha revertit en una millora dels espais fluvials, amb la recuperació d'espècies claus indicadores de qualitat com el blauet i la llúdriga.
Pla Director dels Camins Fluvials en l'àmbit de Competència del Consorci Besòs Tordera (2019)
La xarxa de camins fluvials es troba força desenvolupada, però existeixen alguns trams on no hi ha connexió i es generen discontinuïtats en la traça. Per aquest motiu, s'ha dut a terme la “Revisió i actualització del Pla Director dels Camins Fluvials en l'àmbit de competència del Consorci Besòs Tordera (2019)”, per tal d'actualitzar el pla de camins que es va realitzar l'any 2005. En el següent enllaç es pot accedir a la memòria i als annexos del pla. Per a obtenir informació més detallada i específica, contacteu els serveis tècnics d'aquest Consorci.