Gualba

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament, està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament per llacunatge amb macròfits. Una xarxa de col·lectors que recull les aigües residuals del municipi del Gualba i les porta fins a l'EDAR a través d'una única branca principal. No té estacions de bombament (EB). La EDAR disposa d'instal·lacions de generació d'energia fotovoltaica (8,20kWp) que s'utilitzen per l'autoconsum en els processos de depuració de l'aigua residual.

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
1065
Municipis assisitits
GUALBA(Gualba)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Plaques FV
Punt d'abocament
Riera Gualba
Any d'entrada en servei
2002
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic
Habitants equivalents
1584
Cabal de disseny (m³/dia)
207
Cabal punta (m³/hora)
17.25
Cabal mig (m³/hora)
8.63
MeS (mg/l)
220
DQO (mg/l)
500
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
300
N (mg/l)
---
P (mg/l)
---
Instal·lacions associades
Km col·lectors
1.1
Plaques FV
Nre. de plaques
14
Potència instal·lada (kW)
8.2
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació