Vallgorguina

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament, està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic de fangs activats de mitja càrrega, sense eliminació de nutrients. Una xarxa de col·lectors que recull les aigües residuals del municipi de Vallgorguina i les porta fins a l'EDAR a través d'una única branca principal. Aquesta xarxa es complementa amb l'existència d'una Estació de Bombament (EB).

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
1229
Municipis assisitits
VALLGORGUINA(Can Puigdemir;Vallgorguina)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen
Punt d'abocament
Riera Vallgorguina
Any d'entrada en servei
2004
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic
Habitants equivalents
2979
Cabal de disseny (m³/dia)
550
Cabal punta (m³/hora)
34.5
Cabal mig (m³/hora)
---
MeS (mg/l)
360
DQO (mg/l)
---
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
225
N (mg/l)
---
P (mg/l)
---
Instal·lacions associades
Km col·lectors
1.2
Plaques FV
Nre. de plaques
---
Potència instal·lada (kW)
---
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació