Portal transparència

Organització

Codi ètic i de conducta del Consorci Besòs Tordera

Codi ètic i de conducta del Consorci Besòs Tordera

Indemnitzacions dels càrrecs electes

Indemnitzacions dels càrrecs electes

Incompatibilitats dels empleats públics

No s’ha dictat cap resolució d’incompatibilitats per a la plantilla del Consorci Besòs Tordera.

Convocatòries i resultats dels processos de selecció

Anuncis

Alliberats sindicals 

El Consorci Besòs Tordera compta amb tres delegats/des de personal que no tenen la condició d’alliberats sindicals.

 

Contractes, convenis i subvencions

Licitacions en tràmit, contractes programats i contractes subscrits:

Informació publicada en el perfil de contractant de la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

https://contractaciopublica.cat/es/perfils-contractant/detall/17295919?categoria=0

Contractació pública institucional

El Consorci Besòs Tordera no ha dut a terme cap campanya institucional.

Plecs de clàusules administratives generals

El Consorci Besòs Tordera no disposa de clàusules administratives generals.

Resolucions de recursos en matèria de contractació

No existeixen resolucions de recursos especials, qüestions de nul·litat ni resolucions judicials definitives en matèria de contractació respecte d’expedients de contractació tramitats pel Consorci Besòs Tordera.

Resolucions d’adjudicació i actes de les meses de contractació

Informació publicada en el perfil de contractant de la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

https://contractaciopublica.cat/es/perfils-contractant/detall/17295919?categoria=0

Contractació menor

Informació publicada en el perfil de contractant de la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

https://contractaciopublica.cat/es/perfils-contractant/detall/17295919?categoria=0

Informació publicada al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques.

Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques