El Servei de Control d’Abocaments és l’encarregat de controlar la matèria primera que reben els sistemes de sanejament

Control d’Abocaments

El Servei de Control d’Abocaments és l’encarregat de controlar la matèria primera que reben els sistemes de sanejament, que alhora esdevé una de les principals tasques del Consorci. Es fa mitjançant l’aplicació d’un rigorós programa de control que garanteix la seguretat del personal operador, la conservació i el bon funcionament d’equipaments, obres i instal·lacions, i tot evitant molèsties a la població i perjudicis al medi receptor

L’equip de professionals que formen part d’aquest servei duu a terme una tasca diària cabdal per assegurar l’acompliment de tots aquests requisits que contribueixen a l’assoliment de l’objectiu final del Consorci: la millora del medi fluvial, en aquest cas dels entorns del Besòs i de la Tordera.

Control de la xarxa de sanejament – control de la contaminació en origen

Es realitza un control preventiu consistent en una sèrie de visites als establiments industrials connectats al llarg de la xarxa dels sistemes de sanejament, amb un doble objectiu: assegurar l’acompliment de les disposicions i obligacions reflectides en el Reglament Regulador d’Abocaments d’Aigües Residuals del Consorci i afavorir la millora continua de les activitats pel que fa als seus abocaments.

Es duen a terme controls periòdics de la xarxa de sanejament en punts estratègics per tal de conèixer la distribució dels contaminants a través del territori i avaluar el seu possible impacte en les EDAR i el medi natural. Aquesta tasca, juntament amb la monitorització de la xarxa de col·lectors, és clau per tal d’assolir el bon estat de les masses d’aigua.

Cens industrial
El Consorci té censats més de 4.000 establiments industrials.

Distribució geogràfica del teixit industrial per subconques

Situacions d’emergència D’acord amb el que preveu l’article 35 del Reglament d’abocaments, en cas d’una situació d’emergència pel que fa al risc d’abocaments inusuals potencialment perillosos, cal trucar urgentment al Consorci:

Al número de telèfon 93 840 52 70 i/o a l’Ajuntament on s’ha produït el fet.

 

Enllaços:

Documentació:

Annex publicat al BOPB any 2002
Graduació de l'import de les sancions del “Reglament Regulador d'abocaments”
Acreditació ENAC SCA - 360/EI583 - 17020
Reglament Regulador d'Abocaments d'Aigües Residuals 1994
Decret 130/2003 de 13 de Maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament
CRITERIS PER L'AVALUACIÓ DE LA CONFORMITAT RESPECTE EL REGLAMENT