Gestionem les noves inversions i reposicions dels
sistemes de sanejament

Enginyeria i obres

El departament d’Enginyeria i Obres és l’encarregat de gestionar les noves inversions i reposicions dels sistemes de sanejament, tant de la xarxa en alta com en baixa (en aquest cas, dels municipis que han delegat la seva gestió en el Consorci).

Les activitats principals del departament són:

 • Redacció de projectes i /o estudis, des de la fase d’identificació de la necessitat fins a la seva finalització
  Aquests projectes i/o estudis es realitzen de vegades amb personal del Consorci i d’altres amb personal extern. En aquest cas, el departament és l’encarregat de la redacció del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PCTP) que regulen el concurs.
 • Direcció d’obres
  La direcció d’obra també es pot dur a terme amb personal del Consorci o bé amb personal extern. En aquest cas, el departament és també l’encarregat de la redacció del PCAP i del PCTP que regulen el concurs.
 • Execució d’obres
  Les obres sempre són a càrrec d’empreses externes al Consorci Besòs Tordera. El departament és l’encarregat de la redacció del PCAP i del PCTP que regulen el concurs.
 • Desenvolupament de la metodologia BIM en l’àmbit del Consorci Besòs Tordera adaptades a l’explotació.
 • Modelització matemàtica hidràulica de xarxes. Bessó digital.
 • Modelització matemàtica de processos de depuració. Bessó digital.