Laboratori

El Consorci Besòs Tordera, dintre del seu abast d’activitats tècniques, disposa d’un laboratori amb experiència i òptimes prestacions, que ofereix al sector públic i privat assistència analítica i tècnica en la realització de:

 • Control dels paràmetres de procés més adients segons l’activitat industrial: duresa, detergents, cations, anions, dissolvents orgànics i d’altres propis processos específics de cada empresa.
 • Control analític del sistemes de que disposen les empreses per al tractament i la depuració d’aigües de procés i residuals: DBO5, DQO, sòlids, amoni, nitrogen, fòsfor, toxicitat, TOC, conductivitat, caracterització de fangs, etc.
 • Estudis de la qualitat d’aigües en funció de la seva aplicació posterior.

Laboratori Consorci per a la Defensa de la Conca del BesòsDonat que el Laboratori és, des de 1991, Establiment Tècnic Auxiliar del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, ofereix la seva experiència en la presa de mostres d’abocaments, amb la seva posterior anàlisi i la presentació d’informes d’anàlisis:

 • per a la Declaració de l’Ús i la Contaminació de l’Aigua (DUCA),
 • per a l’obtenció del Permís d’Abocament i d’altres autoritzacions,
 • per al compliment dels requeriments d’autocontrol de la ISO 14000.

Per dur a terme la seva tasca, el laboratori disposa d’òptimes prestacions
instrumentals:

 • Cromatografia de gasos per l’anàlisi de compostos orgànics.
 • Cromatografia de líquids per l’anàlisi d’anions.
 • Absorció atòmica per l’anàlisi de metalls.
 • Assaig de toxicitat per determinació de matèries inhibidores.
 • Espectrofotometria UV/VIS i equips electroquímics.
 • Microscòpia i tractament de la imatge, per l’estudi de l’estat del fang actiu dels reactors biològics.
Laboratori Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs Laboratori Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina