Treballem per optimitzar el sanejament de les aigües residuals
i preservar els nostres entorns fluvials

Presentació

El 29 de febrer de 1988, es va constituir el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs amb l’aprovació, per part de 25 ajuntaments d’aquesta conca i de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, dels seus Estatuts (publicat al B.O.P. núm. 190, de 9 d’agost). Aquests estatuts confereixen al Consorci naturalesa administrativa i personalitat jurídica plena per complir els seus objectius. Des de l’any 1993, està inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya, amb el codi d’identificació número 9800960009.

En el moment de la seva creació, els entorns fluvials de la conca del Besòs estaven molt malmesos, amb unes brutals pressions urbanístiques i industrials que els havien convertit en autèntiques clavegueres a cel obert. Amb l’aprovació, per part de la Generalitat de Catalunya, del Pla de Sanejament i l’impuls del món local per recuperar aquests rius, el Consorci va començar a posar en marxa una a una les diferents Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) i a desplegar una important xarxa de col·lectors interceptors perquè l’aigua bruta hi arribés i fos tractada abans d’anar als rius. És a dir, els sistemes de sanejament van arribar a la conca del Besòs per posar fi a l’abocament de les aigües residuals directes als entorns fluvials.

El 29 de juny de 2016, la Junta General del Consorci va dur a terme una modificació dels seus estatuts per ampliar l’àmbit d’actuació d’aquest ens als municipis de la conca de la Tordera, passant a denominar-se Consorci Besòs Tordera. Amb aquesta modificació, es permet l’adhesió voluntària al Consorci de qualsevol municipi d’aquesta conca.

Actualment, el Consorci està integrat per 68 ens, dels quals 64 són municipis de les comarques del Barcelonès, Moianès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental, amb una població al voltant de 2.400.000 habitants. La resta són la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

Les principals línies d’actuació del Consorci són el sanejament en baixa (claveguerams municipals), el sanejament en alta (control d’abocaments, col·lectors, estacions de bombament d’aigües residuals -EBAR- i estacions depuradores d’aigües residuals -EDAR-), la millora del medi fluvial, l’R+D+I i el suport als seus municipis consorciats.

Des dels seus inicis, el Consorci també ha esmerçat esforços en la promoció i educació ambientals, amb la creació de programes educatius, concursos i premis, i amb l’organització de jornades, conferències i activitats. Per potenciar encara més totes aquestes actuacions, tan necessàries i importants per contribuir a la correcta preservació dels entorns fluvials, el Consorci compta des de l’any 2019 amb la Fundació RIVUS que ha assumit, reforçat i ampliat aquesta àrea d’activitat. L’entitat permet incidir amb més eines en aspectes essencials com l’educació i conscienciació ambientals, el voluntariat, la responsabilitat social corporativa (RSC), la custòdia del territori, la recerca i la promoció d’actes i activitats, entre altres.

Dels 64 municipis consorciats, 51 han delegat al Consorci les seves funcions com a administració actuant en matèria de sanejament, amb una població de l’ordre de més de 500.000 habitants i més de 5.000 establiments industrials contaminadors potencials implantats.