Sant Llorenç Savall

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament, està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic de biomassa amb suport fix, sense eliminació de nutrients. Una xarxa de col·lectors que recull les aigües residuals del municipi de Sant Llorenç Savall i les porta fins a l'EDAR a través d'una única branca principal. No té estacions de bombament (EB). La EDAR disposa d'instal·lació de generació d'energia fotovoltaica (8,6kWp) que s'utilitza per l'autoconsum en els processos de depuració de l'aigua residual.

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
2313
Municipis assisitits
SANT LLORENÇ SAVALL (Sant Llorenç Savall)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen, Plaques FV
Punt d'abocament
Riu Ripoll
Any d'entrada en servei
1993
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic
Habitants equivalents
3000
Cabal de disseny (m³/dia)
900
Cabal punta (m³/hora)
75
Cabal mig (m³/hora)
37.5
MeS (mg/l)
170
DQO (mg/l)
200
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
180
N (mg/l)
---
P (mg/l)
---
Instal·lacions associades
Km col·lectors
.59
Plaques FV
Nre. de plaques
22
Potència instal·lada (kW)
8.6
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació