Sant Feliu de Codines

Sistemes de sanejament

l sistema de sanejament gestionat pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de baixa càrrega amb eliminació de nitrogen, una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals del municipis de Sant Feliu de Codines i les porta fins a l'EDAR. Aquesta xarxa es complementa amb l'existència de 2 estacions de bombament (EB).

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
5620
Municipis assisitits
SANT FELIU DE CODINES
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica
Punt d'abocament
Riera de Villar (riu Tenes)
Any d'entrada en servei
1995
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic
Habitants equivalents
14500
Cabal de disseny (m³/dia)
2900
Cabal punta (m³/hora)
241
Cabal mig (m³/hora)
120
MeS (mg/l)
280
DQO (mg/l)
480
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
240
N (mg/l)
48
P (mg/l)
16
Instal·lacions associades
Km col·lectors
3.32
Plaques FV
Nre. de plaques
---
Potència instal·lada (kW)
---
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació