Cànoves i Samalús

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament , està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de baixa càrrega amb eliminació de nitrogen i fósfor, una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals dels municipis de Cànoves i Salamús, sant Pere de Vilamajor i part de Corró d'Amunt (les Franqueses del Vallès) i les porta fins a l'EDAR a través d'una única branca principal i les seves ramificacions. Aquesta xarxa es complementa amb l'existència de 8 estacions de bombament (EB).

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
4040
Municipis assisitits
CÀNOVES I SAMALÚS (Cànoves; Samalús; Cal'Esmandia; Can Sebastianet; Can Volard; Mirador del Monseny,el; Cànoves Residencial; Parellada,la); LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Can Suquet); SANT PERE DE VILAMAJOR (Faldes del Montseny.les)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen, Plaques FV
Punt d'abocament
Riera de Cànoves
Any d'entrada en servei
2006
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic amb eliminació de Nitrogen i Fòsfor
Habitants equivalents
15000
Cabal de disseny (m³/dia)
2500
Cabal punta (m³/hora)
312.5
Cabal mig (m³/hora)
104.17
MeS (mg/l)
450
DQO (mg/l)
675
NH₄ (mg/l)
65
DBO₅ (mg/l)
300
N (mg/l)
80
P (mg/l)
15
Instal·lacions associades
Km col·lectors
8.42
Plaques FV
Nre. de plaques
65
Potència instal·lada (kW)
35.75
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació