Can Canyameres

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic de biomassa amb suport fix (biodiscs), una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals dels nuclis Can Canyameres i Pedra Santa del municipi de Sentmenat i les porta fins a l'EDAR a través de la xarxa de col·lectors en baixa. No té estacions de bombament (EB). La EDAR disposa d'instal·lació de generació d'energia fotovoltaica (6,3kWp) que s'utilitza per l'autoconsum en els processos de depuració de l'aigua residual.

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
1214
Municipis assisitits
SENTMENAT (Can Canyameres)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen, Plaques FV
Punt d'abocament
Torrent de Can Canyameres
Any d'entrada en servei
2011
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic
Habitants equivalents
800
Cabal de disseny (m³/dia)
200
Cabal punta (m³/hora)
22.2
Cabal mig (m³/hora)
---
MeS (mg/l)
240
DQO (mg/l)
---
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
240
N (mg/l)
---
P (mg/l)
---
Instal·lacions associades
Km col·lectors
0
Plaques FV
Nre. de plaques
20
Potència instal·lada (kW)
6.3
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació