Notícies

S’inicien les obres de la nova EDAR Costa del Montseny que donarà servei a una part del terme municipal de Fogars de Montclús

Dijous, 23 febrer 2023

Aquest mes de febrer s’han engegat les obres de construcció de la nova EDAR Costa del Montseny, ubicada al terme municipal de Fogars de Montclús, dins l’entorn protegit del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, inclòs dins la Xarxa Natura 2000, designat com a Zona d’Especial Conservació (ZEC) i declarat Reserva de la Biosfera per la UNESCO el 1978.

La construcció de la nova EDAR pretén millorar la qualitat fluvial, tractant l’aigua provinent de la urbanització Costa del Montseny i assolint una qualitat de l’efluent que compleixi amb la legislació vigent, millorant així la qualitat de la part alta del riu Tordera.

Situada a l’est del municipi, a la ubicació de l’EDAR actual, aquesta nova construcció suposa un important pas qualitatiu en el tractament de les aigües residuals del municipi (principalment d’origen domèstic), substituint el sistema de depuració actual, que consta d’un col·lector d’entrada, obra d’arribada, reixa de gruixuts i by pass general, bassa d’aireació, tanc decantador, caseta de quadres elèctrics i col·lector efluent. Aquest actual sistema no garanteix la correcta depuració de les aigües residuals que hi arriben.

Aquesta nova EDAR s’ha dimensionat per poder tractar fins a 12 m3/d, tot i que el cabal actual és de 6,5 m3/d, garantint així les necessitats actuals i futures, i per millorar els paràmetres de qualitat de l’aigua efluent que fixa la normativa.

La nova instal·lació estarà formada per una línia d’aigua, que disposarà d’un pretractament amb desbast de gruixos i fins, un tractament primari format per un tanc polivalent i un tractament secundari de tipus biològic de contactor biològic rotatiu, que consisteix a realitzar el tractament de l’aigua residual amb un procés biològic de pel·lícula adherida. En aquests processos, els microorganismes responsables del tractament estan adherits en un medi fix, en contra dels processos de creixement en suspensió. Per la seva banda, la línia de fangs constarà d’una recirculació interna i una purga mitjançant aspiració i transport a una altra instal·lació per a la seva posterior gestió.

Les obres preveuen també el condicionament del camí d’accés a la instal·lació, que s’inicia a la carretera BV-5119 i travessa una zona boscosa en tot el seu recorregut, d’uns 127 metres. L’objectiu és adequar el traçat i augmentar l’amplada fins a quatre metres, facilitant així l’accés dels camions cisterna que hauran de passar per fer la recollida dels sòlids i fangs.

Aquesta instal·lació s’ha dissenyat tenint en compte l’estratègia de desenvolupament sostenible del Consorci Besòs Tordera que treballa per fer cada vegada més sostenibles les seves instal·lacions. En aquest sentit, la nova EDAR comptarà amb 10 plaques solars de 400 Watts de potència cadascuna. Aquest sistema generarà, a partir de la llum solar rebuda, el 80% de l’energia elèctrica que necessitarà per al seu funcionament, reduint així les emissions de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera.

El termini d’execució de les obres, amb un pressupost de més de 578 mil euros, és de dotze mesos. Aquesta actuació està inclosa en el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i es desenvolupa mitjançant convenis de col·laboració subscrits entre l’Agència Catalana de l’Aigua, que n’aporta el finançament, i el Consorci Besòs Tordera, com a ens gestor encarregat de la redacció del projecte i la seva execució.

Comparteix: