Estudis i Projectes

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A XARXES DE SANEJAMENT

Informe elaborat pel departament d’enginyeria del Consorci Besòs Tordera on s’estableixen algunes de les pautes i principals requisits sobre els materials i l’execució de Xarxes de sanejament. Aquest document, que unifica criteris i garanteix la qualitat d’aquestes construccions, esdevé una guia a tenir en compte per part de projectistes, constructors, directors d’obra, administracions i promotors.

 

AVALUACIÓ DE L’ESTAT DE QUALITAT DELS SISTEMES FLUVIALS DE LA CONCA DEL BESÒS (1997-2017)

portada estudi biodiversitat

Aquest informe està finançat i coordinat pel Consorci i elaborat per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), amb el suport del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals). Analitza en profunditat com l’evolució dels sistemes de sanejament a la conca del Besòs ha revertit en una millora dels espais fluvials, amb la recuperació d’espècies claus indicadores de qualitat com el blauet i la llúdriga.

 

PLA DE GESTIÓ DE LA XARXA NATURA 2000 DEL RIU CONGOST

L’any 2006, la Unió Europea va declarar espai Xarxa Natura 2000 el tram del riu Congost comprès entre la Garriga i Montmeló (passant per les Franqueses del Vallès, Canovelles i Granollers), el tram final del riu Mogent (la Roca del Vallès, Vilanova del Vallès i Montornès) i el naixement del Besòs (Mollet, Martorelles i Sant Fost). Durant l’any 2018, el Consorci, juntament amb la Consultora Lavola, elabora un pla de gestió que es presenta com el full de ruta a seguir per ajudar a conservar, preservar i mantenir correctament aquest espai protegit. En els següents enllaços us podeu descarregar la memòria del pla i els seus annexes.

Memòria del Pla de gestió Xarxa Natura 2000 del riu Congost

Annexes del Pla de gestió Xarxa Natura 2000 del riu Congost

 

PLA DIRECTOR D’AIGÜES REGENERADES (PDAR)

El present document, elaborat pel Consorci amb la col·laboració d’AMPHOS 21 Consulting SL, estudia les possibilitats de reutilització d’aigua a les nostres conques amb la finalitat de posar en valor un recurs alternatiu, com és l’aigua regenerada. La reutilització d’aigua regenerada allibera volums d’aigua susceptible de ser potable i ajuda, per tant, en l’esmortiment de l’estrès hídric. El PDAR determina les demandes d’aigua regenerada i proposa la implementació de sistemes de regeneració per donar resposta a aquestes demandes, avaluant no sols la viabilitat tecnològica sinó també l’econòmica, vetllant així per la sostenibilitat del sistema en el seu conjunt.

Pla Director d’Aigues Regenerades (PDAR, 2019)

Pla Director d’Aigües Regenerades (PDAR, revisió 2020)

 

PLA DIRECTOR DELS CAMINS FLUVIALS EN L’ÀMBIT DE COMPETÈNCIA DEL CONSORCI BESÒS TORDERA (2019)

Actualment la xarxa de camins fluvials es troba força desenvolupada, però existeixen alguns trams on no hi ha connexió i es generen discontinuïtats en la traça. Per aquest motiu, s’ha dut a terme la “Revisió i actualització del Pla Director dels Camins Fluvials en l’àmbit de competència del Consorci Besòs Tordera (2019)”, pel tal d’actualitzar el pla de camins que es va realitzar l’any 2005. En els següents links es pot accedir al document de síntesi, a la memòria i als annexos del pla. En cas que necessiteu informació més detallada i específica, contacteu els serveis tècnics d’aquest Consorci.

Revisió i Actualització del Pla Director dels Camins Fluvials. Document de Síntesi.

Revisió i Actualització del Pla Director dels Camins Fluvials. Memòria i Annexos.

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina