Estatuts

Estatuts consorci
Descarregar publicació al BOP

CAPÍTOL I. Disposicions generals

Article 1r. Constitució i denominació.

1.- D’acord amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) la constitució de consorcis per la prestació de serveis locals ha de servir per millorar l’eficàcia de la gestió pública, eliminar duplicitats administratives i complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En aquest sentit la constitució d’un consorci només podrà tenir lloc quan la cooperació no pugui formalitzar-se mitjançant conveni i sempre què, en termes d’eficiència econòmica, aquella permeti una assignació més eficient dels recursos econòmics.

2.- El Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, constituït l’any 1988, passarà a denominar-se a partir de l’aprovació definitiva d’aquests Estatuts CONSORCI BESÒS TORDERA.

 

3.- Els Ajuntaments de la conca del Besòs que segueixen:
Aiguafreda Badalona
Balenyà Barberà del Vallès
Barcelona Bigues i Riells
Caldes de Montbui Canovelles
Cànoves i Samalús Cardedeu
Castellar del Vallès Castellcir
Castellterçol Centelles
Cerdanyola del Vallès Figaró-Montmany
Granollers L’Ametlla del Vallès
La Garriga La Llagosta
La Roca del Vallès Les Franqueses del Vallès
Lliçà d’Amunt Lliçà de Vall
Llinars del Vallès Martorelles
Matadepera Mollet del Vallès
Montcada i Reixac Montmeló
Montornès del Vallès Palau-solità i Plegamans
Parets del Vallès Polinyà
Ripollet Sant Adrià de Besòs
Sant Antoni de Vilamajor Sant Feliu de Codines
Sant Fost de Campsentelles Sant Martí de Centelles
Sant Pere de Vilamajor Sant Quirze de Safaja
Sant Quirze del Vallès Santa Coloma de Gramenet
Santa Eulàlia de Ronçana Santa Maria de Martorelles
Santa Perpètua de Mogoda Sentmenat
Seva Tagamanent
Vallromanes Vilanova del Vallès

I de la conca de la Tordera (un cop aprovats definitivament aquests Estatuts), més el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es constitueixen, per temps indefinit, amb caràcter voluntari i sota la denominació de CONSORCI BESÒS TORDERA (en endavant Consorci), en consorci com a entitat pública de caràcter associatiu i local, per a l’acompliment de les finalitats que s’expressen en els Estatuts i d’acord amb la normativa local vigent.

4.- També podran incorporar-se al Consorci altres ens de l’administració local dins l’àmbit de la conca del riu Besòs i de la conca de la Tordera.

5.- Aquest Consorci és una entitat local amb naturalesa administrativa i personalitat jurídica plena, que figura inscrita en el Registre d’Ens Locals de Catalunya i que està reconeguda com a Administració actuant, en la seva condició d’Entitat Local de l’Aigua bàsica (ELA) de sanejament en alta, per tant és un consorci constituït amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LRSAL, al qual, no obstant, li serà d’aplicació el nou règim jurídic dels consorcis establert a la disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

6.- Mentre no es modifiquin les actuals circumstàncies dels seus membres, aquest Consorci estarà adscrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la qual consolida pressupostos a nivell comptable.

Art. 2n. Domicili.

El domicili social del Consorci serà l’Avinguda Sant Julià, 241 de 08403 Granollers. Qualsevol canvi de domicili serà acordat per la Junta General del Consorci d’acord amb el que disposen aquests Estatuts.

CAPÍTOL Ii. règim funcional.

Art. 3r. – Competències i àmbit territorial.

1.- Aquest Consorci és una Entitat Local de caràcter associatiu, integrat per altres entitats locals les quals en tenen règims diferents pel que fa a l’atribució i gestió de les seves competències pròpies o delegades, no obstant la depuració d’aigües és una de les matèries o serveis essencials reservats en favor de les Entitats Locals segons l’article 86.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local (LRBRL), igualment atribuïdes per llei sectorial als ens locals, concretament a l’article 5 c) del Text refós de la legislació d’aigües de Catalunya (TRLAC) DL 3/2003, de 4 de novembre.

2.- Les competències del Consorci en el seu àmbit d’actuació seran les atribuïdes als ens consorciats en el marc de la legislació aplicable, especialment en el que fa referència a la LRSAL, i ostentarà respecte a les mateixes les potestats de l’article 4 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 8 de la Llei 8/87, Municipal i de Règim Local de Catalunya. En l’àmbit de les seves competències i per tal d’assolir les finalitats i funcions que li són encomanades, aquest Consorci podrà adquirir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, celebrar convenis i contractes, executar obres, establir i explotar serveis i, en general, realitzar tots els actes necessaris, d’acord amb el que disposen aquests Estatuts, l’article 85 i 86 de la LRSAL, en relació al ROAS i al TRLCSP.

3.- L’àmbit territorial d’actuació d’aquest Consorci per a l’assoliment de les seves finalitats i en l’exercici de les seves competències administratives serà el dels Ajuntaments consorciats. Això, sense limitar la possibilitat d’actuar fora l’àmbit estricte de la conca del Besòs i la Tordera, d’acord amb el aquí previst.

Art. 4t. Finalitats del Consorci.

Les finalitats d’aquest Consorci són les següents:

a) Possibilitar la coordinació i impulsar la cooperació entre les entitats que conformen el Consorci i, també, amb d’altres entitats d’objectius coincidents, per tal d’estudiar, proposar i implantar solucions que satisfacin les necessitats relacionades amb el cicle hidràulic (:captació, tractament, distribució, clavegueram, depuració, reutilització i abocament), amb el medi fluvial (:aigües superficials i subterrànies, lleres, marges i riberes) i, en general, amb el medi ambient urbà i natural, mitjançant fórmules de coordinació i de gestió compartida, evitant duplicitats administratives.

b) Col·laborar en la determinació de l’esquema i les directrius de les actuacions mediambientals urbanes i/o naturals a l’àmbit d’actuació del Consorci, fixant les línies que han de guiar l’acció coordinada, i proposant, acordant i implantant els mecanismes d’actuació necessaris per tal d’assolir la recuperació ambiental, la utilització sostenible dels recursos hídrics i el gaudi social del medi fluvial.

c) Aconseguir una economia creixent de recursos i una millor assignació d’aquests a través d’accions comunes en l’execució d’obres i en la prestació de serveis, així com en les gestions de compres, de personal, administrativa i qualsevol altra que afecti el bon funcionament d’aquest Consorci, d’acord amb l’avaluació periòdica del cost efectiu dels serveis en el marc d’aplicació de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

d) Col·laborar amb les autoritats competents en l’àmbit del medi ambient, tant de la Unió Europea com del Govern Estatal i de la Generalitat de Catalunya, així com amb qualsevol d’altra entitat pública o privada.

Art. 5è. – Funcions del Consorci.

Per acomplir les seves finalitats, en el marc de la coordinació i de la gestió compartida dels serveis consorciats, aquest Consorci realitzarà entre altres, les funcions següents:

1. Redactar estudis, plans i projectes de caràcter general o concret per tal d’aconseguir les finalitats esmentades.

2. Establir mecanismes de control i col·laborar, tant amb els ens del Consorci com amb d’altres organismes públics o privats, a fi de conèixer l’estat de la contaminació i els paràmetres de qualitat ambiental a la conca.

3. Actuar com a òrgan d’execució de projectes i instal·lacions i dirigir, realitzar, contractar i fiscalitzar les obres i accions corresponents.

4. Actuar com a òrgan de prestació de serveis, procedint al seu disseny, direcció, realització, contractació i fiscalització.

5. Impulsar l’educació mediambiental urbana i/o natural i la participació social, amb el desenvolupament de programes i activitats a nivell escolar, divulgatiu i especialitzat.

6. Realitzar totes aquelles gestions, iniciatives i projectes que puguin ésser solucions als problemes mediambientals naturals de les conques.

7. Actuar, amb caràcter general, com a òrgan de representació dels ens del Consorci, dins les finalitats i funcions relacionades. Pel compliment de les seves finalitats i funcions, el Consorci podrà utilitzar qualsevol de les formes de gestió i serveis establertes per la legislació de règim local, així com qualsevol forma de cooperació interadministrativa prevista per la normativa, amb les condicions i/o limitacions que estableixi la legislació aplicable.

Art. 6è. Nivells d’actuació del Consorci.

1.- Tots els Ajuntaments i altres organismes del Consorci s’integren en un nivell bàsic que comporta la realització per part del Consorci de les funcions assenyalades en els punts 1, 5, 6 i 7 de l’article anterior, en el marc competencial que en funció del seu número d’habitants i dels seus indicadors d’estabilitat els hi corresponguin.

2.- El Consorci definirà nivells específics d’actuació per a la realització d’altres funcions. Les condicions amb les que es desenvoluparan aquestes funcions així com els Ajuntaments i organismes on es realitzin, es recolliran en sengles annexes d’aquests Estatuts.

3.- En el marc normatiu de la LRSAL i de la legislació sectorial, el Consorci podrà rebre encàrrecs i delegacions dels ens integrants i també subscriure convenis amb aquests o amb d’altres ens aliens per al desenvolupament d’actuacions relatives a les seves finalitats i funcions.

CAPÍTOL III. Règim orgànic

Art. 7è. Òrgans del Consorci.

1.- El Consorci es regirà pels òrgans següents:

a) La Junta general.

b) La Comissió de govern.

c) El President.

d) El Gerent.

2.- Podran, a més, crear-se Comissions informatives per a la preparació i l’estudi dels assumptes que corresponguin a la competència de la Junta general, i Comissions especials de caràcter transitori, per entendre d’assumptes concrets.

Art. 8è. La Junta general: Composició i atribucions.

1.- La Junta general es l’òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci.

La Junta general estarà integrada per un representant de cadascun dels ens consorciats.

Els membres de la Junta general elegiran per majoria absoluta un President d’entre els Alcaldes membres i fins a tres Vicepresidents d’entre la resta de representants.

Tant el President de la Junta com els Vice-presidents i la resta de representants, seran elegits per un període de quatre anys i llur mandat coincidirà amb el període que duri el Consistori o òrgan de direcció que els hi hagi encomanat l’esmentada representació.

En el cas que alguna de les persones que formin part de la Junta general cessés del seu càrrec o lloc en els respectius organismes que integren el Consorci, cessarà automàticament del seu càrrec en els òrgans del Consorci i se li anul•larà la seva representació en aquest Consorci.

Podrà, en aquest cas, el municipi o organisme a on pertany, nomenar-ne una altra que la substituirà, degudament facultada per l’Alcalde o el President de l’organisme a qui pertany. De la mateixa manera es procedirà en cas de mort, malaltia, absència o dimissió d’algun membre de la Junta general.

2.- El valor del vot de cadascuna de les entitats consorciades estarà en funció de la relació següent:

Municipis de menys de 15.000 habitants: 1 vot.

Municipis entre 15.000 i 50.000 habitants: 2 vots.

Municipis entre 50.000 i 500.000 habitants: 3 vots.

Municipis de més de 500.000 habitants: 9 vots.

Per als municipis amb aigües vessants a altres conques, la valoració del vot es determinarà d’acord amb els habitants residents a les conques del Besòs i de la Tordera.

Consells Comarcals: 3 vots.

Diputació de Barcelona: 9 vots.

Àrea Metropolitana de Barcelona: 9 vots.

Altres ens públics: 1 vot.

3.- Seran competències de la Junta general:


a) Exercir el control i la fiscalització de la resta d’òrgans del Consorci.

b) L’aprovació i en el seu cas modificació del Pressupost i també de la plantilla del personal del Consorci.

c) L’aprovació anual del Compte General i de la memòria de les activitats realitzades.

d) Fixar les activitats del Consorci aprovant el programa quadriennal d’actuació.

e) Aprovar l’admissió o la separació dels ens i/o de les entitats consorciades i fixar-ne la participació econòmica que els hi correspongui com a membres del Consorci.

f) Modificar els estatuts.

g) Aprovar el nomenament de Presidència i dels membres de la Comissió de govern.

h) Nomenar i separar el Gerent, a proposta de la Comissió de govern.

i) La dissolució i la liquidació d’aquest Consorci.

j) L’exercici d’accions judicials i administratives, la interposició de recursos i la defensa en els procediments incoats contra aquest Consorci.

k) L’aprovació del Reglament de Règim Intern i de Serveis.

l) L’adquisició, disposició, administració i alienació dels béns i drets del Consorci.

m) L’aprovació de plans i projectes.

n) Aprovar les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeixi amb les limitacions que, sobre el redimensionament del sector públic, la DA novena de la LRSAL imposa als consorcis i demés ens adscrits.

o) Acceptar la delegació de competències i l’encàrrec de gestió i de funcions fetes per altres Administracions públiques diferents de les gestionades, amb les garanties previstes a l’article 57 bis de la LRSAL i d’acord amb els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. C VE-Núm. de registre: 022016012098 7 Dilluns, 18 de juliol de 2016

p) Ser informada de les actuacions de la resta d’òrgans i de la gestió ordinària de l’organisme, i efectuar-ne el seguiment.

q) Ser informada dels convenis que el Consorci hagi de formalitzar amb altres persones o entitats, públiques o privades.

r) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si s’escau dels serveis que prestin.

s) Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la LBRL atribueixi al Ple de l’entitat local amb caràcter d’indelegable.Art. 9è. La Comissió de govern: Composició i atribucions.

La Junta general podrà delegar la competència per a l’adopció d’acords que no requereixin majories qualificades en els altres Òrgans del Consorci.

Art. 9è. La Comissió de govern: Composició i atribucions.

1.- La Comissió de govern estarà formada pel President, Vicepresidents i sis representants de la conca del Besòs més dos representants de la conca de la Tordera.

2.- Els vocals de la Comissió de govern es renovaran cada quatre anys.

3.- Els membres de la Comissió de govern podran constituir-se com a grup de treball per tal de preparar les decisions de la Comissió de govern en ple. Les sessions de la Comissió de govern i de llurs grups de treball seran obertes a la resta de membres del Consorci.

4.- Si per qualsevol de les causes regulades en aquests Estatuts, o prevista en la normativa que es cita com a subsidiària, cessés algun vocal durant la vigència del seu mandat, es procedirà pels membres de la Junta general de cada subconca a elegir el que hagués de substituir-lo, el qual exercirà el càrrec esmentat durant el temps que faltés al seu antecessor per completar el seu període de gestió.

5.- Serà de competència de la Comissió de govern:

a) Organitzar els serveis tècnics i administratius.

b) Portar a terme les obres, serveis i altres actuacions conforme als plans i projectes aprovats.

c) Nomenar, premiar i corregir al personal tècnic i administratiu, a excepció del Gerent, Secretari i Interventor.

d) Desenvolupar la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat i les seves bases d’execució, com també l’adquisició de béns mobles, sempre que no exigeixi crèdits superiors als consignats.

e) Adoptar els acords d’adquisició, alienació i gravamen de béns.

f) Concertar operacions de crèdit.

g) Fixar els criteris d’ordenació de pagaments.

h) Aprovar modificacions del Pressupost fins a un màxim del 10% de la Despesa total, donant-ne compte a la següent sessió de Junta general.

i) La contractació sota qualsevol tipus de modalitat previstes a la normativa, havent d’ésser ratificades les que comportin compromisos de consignacions pressupostàries plurianuals.

j) Establir les formes de gestió dels serveis objecte del Consorci.

k) Exercitar les accions judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos del Consorci, en cas d’urgència, tot donant-ne compte a la Junta General en la seva primera reunió.

l) Proposar a la Junta general el nomenament de Gerent.

m) Rebre informació de les activitats que es desenvolupin en l’àmbit de la gestió del Consorci així com trametre suggeriments als òrgans del Consorci en assumptes relatius a la gestió dels mateixos.

n) Delegar l’exercici de les seves funcions en el President i Vice-presidents o en el Gerent o en les entitats consorciades.

o) Totes les que expressament li delegui la Junta General.

p) Definir els nivells específics d’actuació del Consorci i proposar-los a la Junta General per a la seva aprovació.

Art. 10è. Atribucions del President i Vice-presidents.

1.- Correspondrà al President

a) Exercir la representació institucional del Consorci.

b) Formar l’ordre del dia i convocar la Junta general i la Comissió de govern.

c) Publicar, executar i fer complir els acords i dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment.

d) Ordenar els pagaments i donar compte de l’administració del patrimoni i de la gestió del pressupost.

e) Representar, judicialment i administrativa, al Consorci, i conferir manaments per a l’exercici de l’esmentada representació.

f) Exercir la competència sancionadora que correspongui aquest Consorci.

g) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir els empats amb el vot de qualitat.

h) Elevar a la Junta General la documentació i els informes que creurà oportuns.

i) L’adopció d’aquells acords relatius a les competències de la Junta general o de la Comissió de govern que, per raons d’urgència, no poguessin esperar a la propera sessió que es celebri, a efectes de la seva ratificació si s’escau.

j) Les que li delegui la Junta general o la Comissió de govern en matèria de llurs respectives competències.

k) Qualsevulla altres atribucions no assignades expressament a la Junta general o a la Comissió de govern.

l) Tot allò no previst als presents Estatuts serà competència d’aquest òrgan.

m) Facultar, per delegació en els Vice-presidents, en alguns dels Vocals o en el Gerent, l’exercici de les atribucions compreses en els apartats precedents.

2.- En cas d’absència, malaltia o impediment de qualsevol mena del President, el substituirà un dels Vice-presidents.

Art. 11è. El Gerent: Nomenament i funcions.

1.- El Gerent serà nomenat per la Junta general a proposta de la Comissió de govern i el nomenament haurà de recaure en una persona especialment capacitada per a aquest càrrec.

2.- Seran funcions del Gerent:

a) Exercir la gestió general i la direcció dels serveis del Consorci, vetllant pel compliment de les seves finalitats.

b) Representar el Consorci davant les administracions públiques, institucions, entitats i particulars, excepció feta de la representació institucional i al més alt nivell.

c) La coordinació amb els ens i entitats consorciades.

d) Exercir les funcions de cap de personal i director dels serveis administratius, tot contractant el personal i, en el seu cas, acomiadant-lo.

e) Desenvolupar la gestió econòmica i disposar de recursos econòmics fins a la quantia que es fixi en les Bases d’execució del pressupost.

f) Portar a terme, dirigir i inspeccionar les obres, activitats i serveis que realitzi aquest Consorci, conforme als plans i projectes aprovats. C VE-Núm. de registre: 022016012098 9 Dilluns, 18 de juliol de 2016

g) Gestionar tota mena de subvencions i ajudes.

h) Elaborar la proposta de pressupost, i també l’inventari, balanços, comptes de resultats, liquidacions i comptes generals del Pressupost i sotmetre’ls a aprovació dels Òrgans corresponents.

i) Elevar a la Junta General la memòria de les activitats del Consorci.

j) Col·laborar en la confecció de l’ordre del dia als efectes de la convocatòria, per part de la Secretaria i per ordre de la Presidència, de les sessions dels òrgans col·legiats.

k) Assistir a les reunions de Junta general i Comissió de govern amb veu, però sense vot.

l) Preparar la documentació que s’ha de sotmetre a la consideració de Junta general i Comissió de govern i informar de tot el que calgui per l’adequat exercici de les seves competències.

m) Formular al President del Consorci les propostes que cregui oportunes per a la bona marxa del Consorci.

n) Contractar obres, serveis i subministraments, sempre que la seva quantia no excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del Pressupost del Consorci, i sigui de durada inferior a un any.

o) Ordenar els pagaments.

p) Administrar els béns i el patrimoni del Consorci.

q) Establir el calendari i el programa anual de les activitats del Consorci.

r) Exercir la vigilància i supervisió de tots els serveis i les activitats del Consorci execució dels programes aprovats per la Junta general.

s) Rendir comptes de la seva gestió a la Junta General.

t) Actuar com a tresorer/a i disposar dels fons del Consorci, mitjançant la firma de xecs i talons de forma mancomunada amb el/la President/a del Consorci i amb l’Interventor/a general.

u) Proposar la plantilla de personal del Consorci, la relació de llocs de treball, i exercir la gestió ordinària del personal del Consorci, signant els contractes de treball, autoritzant els pagaments de nòmina i assentaments i realitzant els altres actes necessaris per a la gestió del personal.

v) Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al compliment dels acords de la Junta General.

w) Totes les que expressament li delegui la Junta General, el President del Consorci, la Comissió de Govern i les que resultin d’aquests Estatuts per a l’execució dels acords d’aquells Òrgans.

Art. 12è. Secretari i Interventor.

Són funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals, la responsabilitat administrativa de les quals està reservada a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional:

a) La de la secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu.

b) El control i la fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.

Art. 13è. Sessions.

1.- La Junta general celebrarà sessió ordinària com a mínim dues vegades l’any i sessió extraordinària sempre que sigui convocada pel President o a proposta de la tercera part dels seus membres.

2.- La Comissió de govern es reunirà almenys una vegada cada tres mesos.

3.- De cada sessió, tant de la Junta general com de la Comissió de govern, se n’aixecarà l’acta corresponent.

4.- Les convocatòries de la Junta general es faran preferentment per mitjans electrònics, amb l’ordre del dia acompanyat de la documentació que correspongui. Es notificaran a cadascun dels representants dels organismes del Consorci amb una antelació mínima de deu dies.

5.- Les convocatòries de la Comissió de govern es faran de la mateixa forma que les de la Junta general, però amb una antelació mínima de vuit dies.

6.- El temps mínim de convocatòria per a qualsevol sessió extraordinària serà de 48 hores.

7.- Pel càlcul dels quòrums necessaris per a la celebració de les sessions, es tindrà en compte el valor del vot.

Art. 14è. Acords.

1. – Els acords s’adoptaran per majoria de la meitat més un dels vots assignats als membres que es trobin presents en el moment de la votació.

2. – Caldrà majoria absoluta per l’aprovació de:

a) Proposta de modificació dels Estatuts.

b) Concert d’operacions de crèdit.

c) Proposta de dissolució i liquidació del Consorci.

d) Aprovació de pressupostos ordinaris i especials, així com d’ordenances fiscals reguladores de preus públics i taxes.

3.- Caldrà majoria qualificada dels dos terços per aprovar la incorporació d’altres ens de l’administració local dins l’àmbit d’aquest Consorci.

4. – Els acords que impliquin aportació o responsabilitat econòmica extraordinària d’algun dels Ajuntaments o ens del Consorci requeriran la ratificació de les respectives Corporacions o dels òrgans de govern respectius.

Art. 15è. La comptabilitat i els comptes.

1.- Aquest Consorci està subjecte al règim de pressupostació, comptabilitat i control de l’Administració pública a la qual està adscrit, sense perjudici de la seva subjecció allò previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. En tot cas, es portarà a efecte una auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de l’òrgan de control de l’administració a la qual estigui adscrit. A efectes de consolidació comptable el Consorci deurà formar part dels pressupostos i incloure’s en el compte general de l’administració pública d’adscripció.

2.- Aquest Consorci confeccionarà la liquidació del pressupost abans del dia primer de març de l’exercici següent. L’aprovació de la liquidació del Pressupost correspon al President, previ informe de l’Interventor, donant-ne compte a la Junta general en la primera sessió que celebri.

3.- El Compte General del Pressupost serà sotmès abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió de govern, que actuarà com a Comissió especial de Comptes. S’exposarà al públic del termini reglamentari i es sotmetrà a aprovació de la Junta general abans del dia 1 d’octubre.

4.- Per tot el relatiu al règim econòmic pressupostari i comptable, aquest Consorci es regirà per les normes legals reguladores de la matèria aplicables als ens locals, quedant subjecte al control financer de les intervencions dels ens consorciats i a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes.

Art. 16è. Integració al Consorci.

La integració d’algun altre Ajuntament o organisme al Consorci s’autoritzarà per la Junta general, prèvia sol·licitud per escrit de l’entitat que ho desitgi, expressant els motius de la seva voluntat de formar part d’aquest Consorci i aportant certificació de l’acord de la Corporació corresponent d’integració al Consorci i acatament dels seus Estatuts i normes reguladores restants. En tot cas caldrà verificar que l’ampliació del Consorci no posarà en risc la sostenibilitat financera del conjunt de l’entitat local de qui es tracta, així com la del propi Consorci.

Art. 17è. Dissolució liquidació i extinció del Consorci.

1.- Aquest Consorci es dissoldrà per les causes següents:

a) Acord unànime de tots els que l’integren.

b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.

c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.

d) Per transformació d’aquest Consorci en una altra entitat, per acord de la majoria absoluta dels seus membres.

e) Dissolució motivada per l’incompliment continuat dels objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i període mitjà de pagament a proveïdors.

2.- La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas serà causa de dissolució el fet que les finalitats estatutàries del Consorci s’hagin complert.

3.- La Junta General nomenarà un liquidador en el mateix acte que acordi la seva dissolució. A falta d’acord, el liquidador serà el Gerent del Consorci.

4.- El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del Consorci d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació. El criteri de repartiment tindrà en compte tant el temps de permanència com els diferents nivells d’integració dels seus membres així com també l’import de les aportacions que n’hagin efectuat cadascun al fons patrimonial del mateix i/o, en el seu cas, el possible finançament concedit cada any.

5.- En el suposat que la quota de liquidació resulti positiva, s’acordarà per la Junta General del Consorci la forma i condicions en que tindrà lloc el pagament de la mateixa.

6.- Les entitats consorciades podran acordar per unanimitat, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada, amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci objecte de liquidació.

Art. 18è. Causes i procediment per a l’exercici de dret de separació del Consorci i efectes.

1.- El dret de separació haurà d’exercitar-se mitjançant escrit notificat a la Junta general. A l’escrit es farà constar el motiu en que es fonamenta la demanda de separació, la formulació de requeriment previ del seu compliment, així com el transcurs del termini atorgat per a complir després de fet dit requeriment.

2.- L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci llevat que la resta dels seus membres acordin la seva continuïtat i restin en el Consorci, al menys, dos Administracions, o dos entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d’una Administració.

3.- Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, s’aplicaran les següents regles:

a) La quota de separació que li correspongui a qui exerciti el seu dret de separació es calcularà seguint el criteri de repartiment recollit al punt 4 de l’article 17è. Donada la continuïtat de la prestació del servei per part del Consorci, dita quota, si és positiva, restarà limitada a l’import anual de l’aportació corresponent d’acord amb l’article 20è. La Junta general del Consorci aprovarà la forma i condicions en que tindrà lloc el pagament de la quota de separació, en el suposat que aquesta resulti positiva, així com la forma i condicions del pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació si la quota és negativa.

L’efectiva separació del Consorci es produirà un cop determinada la quota de separació, en el suposat que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi abonat el deute, si la quota és negativa.

b) Si el Consorci estigués adscrit, d’acord amb allò previst a la Llei, a l’administració que ha exercit el dret de separació, la Junta General haurà de decidir a quina, de les administracions o ens restants, s’adscriu de nou el Consorci.

CAPÍTOL IV. Règim econòmic-financer

Art. 19è. Recursos econòmics.

Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:

a) Productes del seu patrimoni.

b) Rendiments de les activitats desenvolupades en l’exercici de les seves funcions.

c) Els ingressos provinents de sancions.

d) Taxes i preus públics aprovats mitjançant les corresponents Ordenances fiscals.

e) Col•laboracions, subvencions i donatius.

f) Aportacions de les entitats integrades en el Consorci, en la quantitat i forma que s’estipula en aquests Estatuts o bé per la formalització de convenis concrets.

g) Emprèstits, préstecs o d’altres formes de bestreta.

h) Recursos provinents dels ingressos del Cànon de l’aigua, segons el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya-Decret legislatiu 3/2003.

i) Qualsevulla que pugui correspondre-li d’acord amb la legislació aplicable.

Art. 20è. Aportacions dels ens consorciats.

1.- Les aportacions seran fixes per a tots els ens que integrin el Consorci, pel que fa al seu manteniment. Per aquest concepte- el funcionament del Consorci- tots els Ajuntaments consorciats aportaran anyalment 0,012 EUR per habitant, d’acord amb la rectificació anual del padró d’habitants de cada municipi.

Per als municipis amb aigües vessants a altres conques, l’aportació es determinarà d’acord amb els habitants residents a la conca del Besòs i de la Tordera.

Els municipis de menys de 1.000 habitants aportaran una quota mínima de 12,00 EUR.

2.- L’aportació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es fixa en 0,018 EUR per habitant i any, tenint en compte la suma dels habitants dels municipis que dins l’àmbit d’aquest organisme formen part del Consorci.

3.- L’aportació de la Diputació de Barcelona es fixa en 0,018 EUR per habitant i any, tenint en compte la suma dels habitants dels municipis, no inclosos en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que dins l’àmbit d’aquest organisme formen part del Consorci.

4.- Les aportacions dels Consells Comarcals es fixen en 0,006 EUR per habitant i any, tenint en compte la suma dels habitants dels municipis que dins l’àmbit d’aqueixos organismes pertanyen a la conca del Besòs i de la Tordera.

5.- L’aportació d’altres ens diferents dels anteriorment esmentats es concretarà en l’acord que n’autoritzi la integració.

6.- Les aportacions descrites en els números 1, 2, 3 i 4 d’aquest article experimentaran anyalment les variacions que es derivin del pressupost aprovat. Aquestes variacions seran aprovades per la Junta general en la sessió ordinària en que s’aprovi el pressupost anyal.

Art. 21è. Drets i taxes.

El Consorci se subrogarà a la facultat que correspon als ens consorciats per a la imposició de drets i taxes per a la prestació dels serveis que estableixi i podrà, també, imposar drets i taxes per a l’exercici de les seves funcions, prèvia aprovació de les ordenances fiscals preceptives.

Art. 22è. Garanties.

El Consorci podrà exigir el pagament de les aportacions dels ens associats en el termini assenyalat per a fer-ho. En el cas que aquestes aportacions no es facin efectives en el termini assenyalat, el Consorci està facultat per a sol·licitar de l’il·lustríssim senyor Delegat d’Hisenda de la província de Barcelona, o de l’òrgan competent de la Generalitat, el pagament de l’aportació de l’ens deutor, carregant-ho a les participacions en impostos liquidats que li corresponguin.

Art. 23è. Pla general d’actuació.

El Consorci desenvoluparà la seva activitat basant-se en un pla general d’actuació, la vigència del qual s’entendrà al període que s’indiqui, i formularà un pressupost anyal.

Art. 24è. Règim jurídic.

Els actes del Consorci es regiran pels preceptes que sobre règim jurídic es contenen en la legislació vigent i seran impugnables per la via administrativa i jurisdiccional, conforme a la legislació vigent.

Art. 25è. Personal.

1.- Amb caràcter general el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions participants. El seu règim jurídic serà el de l’Administració pública d’adscripció.

2.- La plantilla d’aquest Consorci podrà estar integrada per qui no sigui personal funcionari o laboral procedent de una reassignació de llocs de treball de les Administracions consorciades, ja que el mateix ha estat constituït amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LRSAL, i també perquè el Consorci presta serveis mínims i essencials dels referits a l’article 26 i 86.2 de LRBRL.

3.- En cap cas les retribucions del personal del Consorci podrà superar les establertes pels llocs de treball equivalents de l’Administració pública d’adscripció. La massa salarial del personal laboral del Consorci forma part íntegra de l’aprovada anualment por la Administració d’adscripció, i com a tal ha de respectar els límits i les condicions que s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

4.- Tal com estableix l’apartat 3 de l’article 104 bis de la LRSAL ni el Consorci ni els seus organismes dependents podran incloure en les seves plantilles llocs de treball la cobertura dels quals correspongui a personal eventual.

5.- Les retribucions en els contractes mercantils i d’alta direcció del sector públic local es regularan d’acord amb la DA 12 de la LRSAL, i la seva extinció no generarà cap dret a integrar-se en l’estructura de l’Administració Local d’adscripció.

Disposició final

Les prescripcions d’aquests estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació bàsica de l’Estat o autonòmica d’aplicació als ens locals s’entendran automàticament modificades en el moment en que es produeixi la seva revisió.

Igualment seran incorporats en sengles annexes els diferents acords assolits amb cada membre consorciat sobre nivells específics d’actuació recollits al punt 2 de l’article 6è un cop aprovats pels seus respectius òrgans.

En el cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència d’aquest Consorci per introduir al text dels Estatuts les corresponents modificacions o aclariments oportuns.

Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació bàsica de l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans no necessitaran de l’expressa publicació per part d’aquest Consorci ni dels ens consorciats.

La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altres àmbits, general o sectorial, s’entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents.

ANNEX I. Composició de les subconques del riu Besòs i de la tordera

1. Mogent.
Sant Pere de Vilamajor. Sant Antoni de Vilamajor. Cànoves i Samalús. Llinars del Vallès. Cardedeu.La Roca del Vallès. Vilanova del Vallès. Vallromanes. Montornès del Vallès.

2. Congost.
Balenyà. El Brull. Seva. Centelles. Sant Martí de Centelles. Aiguafreda. Tagamanent. Figaró-Montmany. La Garriga. L’Ametlla del Vallès. Les Franqueses del Vallès. Canovelles. Granollers.

3. Tenes.
Castellcir. Castellterçol. Sant Quirze Safaja. Sant Feliu de Codines. Bigues i Riells. Santa Eulàlia de Ronçana. Lliçà d’Amunt. Lliçà de Vall. Parets del Vallès. Montmeló.

4. Riera de Caldes.
Gallifa. Caldes de Montbui. Sentmenat. Palau-solità i Plegamans. Polinyà. Santa Perpètua de Mogoda.

5. Ripoll.
Sant Llorenç Savall. Matadepera. Castellar del Vallès. Sabadell. Sant Quirze del Vallès. Barberà del Vallès. Badia del Vallès. Ripollet. Sant Cugat del Vallès. Cerdanyola del Vallès. Montcada i Reixac.

6. Besòs.
Mollet del Vallès. Martorelles. Santa Maria de Martorelles. Sant Fost de Campsentelles. La Llagosta. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona. Sant Adrià de Besòs. Badalona. Tiana. Montgat.

7. Sèquia de Sils.
Caldes de Malavella. Sils. Vidreres.

8. Riera de Santa Coloma.
Santa Coloma de Farners. Riudarenes. Maçanet de la Selva. Massanes.

9. Riera d’Arbúcies.
Arbúcies. Sant Feliu de Buixalleu.

10. Riera de Breda.
Riells i Viabrea. Breda. 11. Riera de Gualba. Fogars de Monclús. Gualba. Campins.

12. Riera de Vallgorguina.
Vallgorguina.

13. Tordera.
Montseny. Sant Esteve de Palautordera. Santa Maria de Palautordera. Vilalba Sasserra. Sant Celoni. Fogars de la Selva. Hostalric. Tordera. Palafolls. Malgrat de Mar. Blanes.

ANNEX II. Actuació de sanejament en alta

Condicions:

1.- El Consorci efectuarà el control d’abocaments d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram i als col·lectors.

2.- El Consorci gestionarà el servei d’operació i manteniment de les obres i instal·lacions de sanejament en alta (col·lectors, bombaments i estacions depuradores).

3.- El Consorci assumirà els drets i obligacions com a Administració actuant en matèria de sanejament en alta, segons allò que assenyala la normativa vigent.

4.- El Consorci assumirà la titularitat de les obres i instal·lacions de sanejament en alta. C VE-Núm. de registre: 022016012098 16 Dilluns, 18 de juliol de 2016

5.- Els Ajuntaments i organismes de la relació següent reconeixen la competència reguladora i sancionadora d’aquest Consorci en matèria d’utilització i abocaments a la xarxa de sanejament, d’acord amb el Reglament Regulador d’abocaments d’aigües residuals del Consorci.

6.- Els Ajuntaments i organismes no s’obliguen a fer cap aportació econòmica al Consorci com a contraprestació d’aquesta actuació.

Relació d’Ajuntaments i organismes:

1 – Mogent 2 – Congost 3 – Tenes
Sant Pere de Vilamajor Sant Martí de Centelles Castellcir
Sant Antoni de Vilamajor Aiguafreda Castellterçol
Cànoves i Samalús Tagamanent Sant Feliu de Codines
Llinars del Vallès Figaró-Montmany Bigues i Riells
Cardedeu La Garriga Santa Eulàlia de Ronçana
La Roca del Vallès L’Ametlla del Vallès Lliçà d’Amunt
Vilanova del Vallès Les Franqueses del Vallès Lliçà de Vall
Vallromanes Canovelles Parets del Vallès
Montornès del Vallès Granollers Montmeló
4 – Riera de Caldes 5 – Ripoll 6 – Besòs
Caldes de Montbui Sant Quirze del Vallès Mollet del Vallès
Sentmenat Martorelles
Palau-solità i Plegamans Santa Maria de Martorelles
Polinyà Sant Fost de Campsentelles
Santa Perpètua de Mogoda La Llagosta

ANNEX III. Actuació de sanejament en baixa: Neteja i conservació de clavegueram

Condicions:

Les condicions tècniques de l’actuació, la durada i les contraprestacions econòmiques es concreten en els documents de formalització del servei subscrits amb cada Ajuntament o organisme.

Relació d’Ajuntaments i organismes:

Caldes de Montbui. Granollers. L’Ametlla del Vallès. La Llagosta. Lliçà de Vall. Mollet del Vallès. Montmeló. Palau-solità i Plegamans. Parets del Vallès. Santa Eulàlia de Ronçana. Vallromanes.

ANNEX IV. Actuació de sanejament en baixa: Gestió del servei municipal de clavegueram

Condicions:

Les condicions tècniques de l’actuació, la durada i les contraprestacions econòmiques es concreten en els documents de formalització del servei subscrits amb cada Ajuntament o organisme.

Tornar a la part superior

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina