Sistema Vilalba SasserraDESCRIPCIÓ i UBICACIÓ

En data 12 de maig de 2017, en sessió ordinària de la Junta General del Consorci Besòs Tordera, el Consorci Besòs Tordera (CBT) va assumir les competències en matèria de sanejament (col·lectors i estació depuradora) del servei de sanejament en alta del Sistema de Vilalba Sasserra. L’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), fins ara administració gestora d’aquest sistema de sanejament, cedeix la gestió al CBT perquè en assumpció de les competències delegades pels municipis, gestioni i garanteixi la prestació del servei de sanejament. La cessió efectiva del sistema es a partir del 1 de gener de 2020.

Aquesta EDAR biològica amb reducció de nutrients situada al terme municipal de Santa Maria de Palautordera, tracta les aigües residuals urbanes i industrials del terme municipal de Vilalba Saserra, Vallgorguina (La Baronia del Montseny, Canadà Parc), i Santa Maria de Palautordera (Can Bosc, Can Pagà), i aboca l’aigua tractada a la riera de Trentapasses.

L’EDAR Vilalba Saserra està dissenyada per tractar un cabal de 970m³/dia, que suposa una població equivalent de disseny de 4.040 habitants.

La depuració comença amb l’aigua bruta arribant per gravetat al pou de gruixos. A continuació l’aigua passa a través de 2 reixes de gruixos prèvies a la cambra de bombament, que disposa de 3 bombes. Aquestes bombes impulsen les aigües residuals fins a un pretractament compacte, format per un tamís, un dipòsit dessorrador amb dos cargols transportadors i una zona de desgreixat. Des d’aquí l’aigua es dirigeix al tractament biològic, composat per 2 reactors de fangs activats tipus carrusel amb aeració perllongada i eliminació de nitrogen biològicament i fòsfor per precipitació química. Respecte al tractament de fangs, l’EDAR Vilalba Sasserra està equipada amb un espessidor estàtic cobert, que permet concentrar el fang biològic en excés per ser després deshidratat mitjançant una centrífuga. Els fangs deshidratats es tracten en planta de compostatge per un ús posterior com a adob per agricultura i jardineria.

DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 970 m³/dia POBLACIÓ EQUIVALENT 4.040 hab/equi
ANY CONSTRUCCIÓ 2009
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina