Sistema VallgorguinaDESCRIPCIÓ i UBICACIÓ

En data 13 de desembre de 2017, en sessió ordinària de la Junta General del Consorci Besòs Tordera, el Consorci Besòs Tordera (CBT) va assumir les competències en matèria de sanejament (col·lectors i estació depuradora) del servei de sanejament en alta del Sistema de Vallgorguina. L’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), fins ara administració gestora d’aquest sistema de sanejament, cedeix la gestió al CBT perquè en assumpció de les competències delegades pels municipis, gestioni i garanteixi la prestació del servei de sanejament. La cessió efectiva del sistema es a partir del 1 de gener de 2020.

Aquesta EDAR biològica situada al terme municipal de Vallgorguina, tracta les aigües residuals urbanes i industrials del terme municipal de VALLGORGUINA(Can Puigdemir;Vallgorguina), i aboca l’aigua tractada al la riera de Vallgorguina.

L’EDAR Vallgorguina està dissenyada per tractar un cabal de 550m³/dia, que suposa una població equivalent de disseny de 2.979 habitants.

La depuració comença arribant l’aigua bruta per gravetat al pou de gruixuts. Posteriorment, l’aigua passa per una reixa de gruixos automàtica, temporitzada en funció de les necessitats. Un cop que l’aigua entra al pou d’elevació, dues bombes impulsen l’aigua residual al canal de desbast equipat amb un tamís de fins i un cargol compactador, que retira el residu de cribat a un contenidor d’1m3. El tractament secundari consta d’un reactor d’aeració en forma de canal circular amb un volum útil de 450m3. El decantador secundari es troba situat en el centre de manera concèntrica al reactor. El tractament de fangs compta amb un dipòsit de fangs cobert amb agitador on s’envia la purga per a ser acumulada prèviament a la deshidratació. El fang espessit és impulsat del fons del dipòsit espessidor a través de dues bombes cap a la línia de deshidratació. Actualment l’EDAR compta amb una centrífuga. El fang deshidratat es tracta em planta de compostatge per un posterior ús com a adob per agricultura i jardineria.

DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 550 m³/dia POBLACIÓ EQUIVALENT 2.979 hab/equi
ANY CONSTRUCCIÓ 2004
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina