Sistema Sant Llorenç SavallDESCRIPCIÓ i UBICACIÓ

En data 14 de desembre de 2016, en sessió ordinària de la Junta General del Consorci Besòs Tordera, el Consorci Besòs Tordera (CBT) va assumir les competències en matèria de sanejament (col·lectors i estació depuradora) del servei de sanejament en alta del Sistema de Sant Llorenç Savall. L’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), fins ara administració gestora d’aquest sistema de sanejament, cedeix la gestió al CBT perquè en assumpció de les competències delegades pels municipis, gestioni i garanteixi la prestació del servei de sanejament. La cessió efectiva del sistema es a partir del 1 de gener de 2020.

Aquesta EDAR biològica del tipus biodisc, situada al terme municipal de Sant Llorenç Savall, tracta les aigües residuals urbanes i industrials del terme municipal de Sant Llorenç Savall, i te el punt d’abocament al riu Ripoll

L’EDAR Sant Llorenç Savall stà dissenyada per tractar un cabal de 900m³/dia, que suposa una població equivalent de disseny de 3.040 habitants.

Amb l’ampliació del pretractament de l’EDAR que s’ha dut a terme l’any 2019, l’arribada de l’aigua residual es produeix per gravetat en un pou de gruixuts equipat amb una cullera bivalva. L’elevació de l’aigua es realitza mitjançant 3 bombes submergibles. Abans del dipòsit de regulació existeix un pretractament compacte per realitzar la separació de residus abans d’entrar al sistema. El dipòsit de regulació de cabal està compartimentat en dues cambres; cadascuna d’aquestes cambres disposen de difusors d’aire i estan connectades amb el pou de bombament a biodisc, el qual té dues bombes d’elevació en configuració 1+1. El tractament biològic té lloc a través d’un reactor BFR, tipus biodisc cobert, format per tres etapes amb diferents àrees de contacte (amb un total de 10.623 m2) que funciona en continu, i com a suport en el tractament, hi ha instal·lada una bufant que aporta aire en el canal del reactor. La següent etapa es la decantació secundària, composada per un decantador secundari dotat d’una rasqueta de superfície que arrossega els sobrenedants i els retorna a capçalera de planta per gravetat; i una rasqueta de fons que concentra el fang per ser enviat al dipòsit de fangs a través de les bombes de purga. El fang decantat en el decantador secundari s’extreu mitjançant 2 bombes que envien el fang a un dipòsit d’emmagatzematge que actua com a espessidor previ a l’etapa de deshidratació. El fang espessit es deshidrata mitjançant un Hidrafloc, i el fang deshidratat es recull a través d’un cargol transportador en un contenidor on s’emmagatzema per a la seva evacuació fins a una planta de compostatge per a ser valoritzats.

DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 900 m³/dia POBLACIÓ EQUIVALENT 3.040 hab/equi
ANY CONSTRUCCIÓ 1993
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina