Sistema Montseny


EDAR Montseny

DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
Inaugurada l’any 2021, l’EDAR Montseny tracta les aigües residuals domèstiques del nucli urbà i de l’activitat turística de la zona, com són restaurants, càmpings, etc.
Dona servei a una població de 675 habitants equivalents, més del doble de la població actual. Està dissenyada per tractar un cabal diari de 75 m³/dia, que arriben mitjançant una xarxa de col·lectors en baixa. La planta, per tant, té capacitat per garantir les necessitats de sanejament actuals i futures.

La depuradora és de tipus biològic de contactor biològic rotatiu, un tractament que consisteix a realitzar el tractament de l’aigua residual amb un procés biològic de pel·lícula adherida. En aquests processos, els microorganismes responsables del tractament estan adherits en un medi fix, en contra dels processos de creixement en suspensió.

També se l’ha dotat d’un tractament terciari, que té per objectiu millorar la qualitat de l’aigua en un entorn protegit.

Més informació sobre l’EDAR Montseny.
DADES DE DISSENY
PARÀMETRE ENTRADA SORTIDA
Matèria en Suspensió (MES) 420 mg/l 35 mg/l
Demanda Biològica d’Oxigen (DBO) 540 mg O2/l 25 mg O2/l
Demanda Química d’Oxigen (DQO) 871 mg O2/l 125 mg O2/l
Nitrògen Total (NT) 60 mg/l 15 mg/l
PRESSUPOST TOTAL 1.359.219,17 €
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina