Sistema La Roca del Vallès

DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
En marxa des de l’abril de 2007, aquesta EDAR tracta les aigües residuals urbanes i industrials dels municipis de Cardedeu, Llinars del Vallès i una part de La Roca del Vallès i Sant Antoni de Vilamajor, que arriben a la depuradora mitjançant una xarxa de col•lectors en alta de 14,82 km de longitud. En el decurs d’aquesta xarxa trobem tres estacions de bombament (Llinars, Alfou i Can Miret). Es tracta d’una depuradora biològica tipus SBR (sequential batch reactor), de mescla completa, per cicles. Les aigües són abocades al riu Mogent. Està prevista la construcció d’una estació de bombament, per reutilitzar les aigües depurades en un camp de golf proper. Disposa d’una línia de fangs amb digestió anaeròbia i formació de biogàs.Està dissenyada per tractar 12.000 m³/dia, és a dir per donar cobertura a una població de 48.000 habitants.Existeix un sistema d’extracció i tractament d’aire mitjançant filtre d’escorça de pi.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 12.000 m³/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 1.500 Kw
CABAL MIG DIARI 500 m³/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 25.950 m²
POBLACIÓ EQUIVALENT 48.000 hab/equi
DBO ENTRADA 320 mgO2/l DBO SORTIDA < 25 mgO2/l
SS ENTRADA 327 mg/l SS SORTIDA < 35 mg/l
DEPURADORA 9.037.667 €
COL·LECTORS 1.238.003 €
TOTAL 10.273.670 €

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina