Sistema GualbaDESCRIPCIÓ i UBICACIÓ

En data 13 de desembre de 2017, en sessió ordinària de la Junta General del Consorci Besòs Tordera, el Consorci Besòs Tordera (CBT) va assumir les competències en matèria de sanejament (col·lectors i estació depuradora) del servei de sanejament en alta del Sistema de Gualba. L’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), fins ara administració gestora d’aquest sistema de sanejament, cedeix la gestió al CBT perquè en assumpció de les competències delegades pels municipis, gestioni i garanteixi la prestació del servei de sanejament. La cessió efectiva del sistema es a partir del 1 de gener de 2020.

Aquesta EDAR disposa d’un tractament de llacunatge amb macròfits. Està situada al terme municipal de Gualba, i te el punt d’abocament a la riera de Gualba.

L’EDAR Gualba està dissenyada per tractar un cabal de 207m³/dia, que suposa una població equivalent de disseny de 1.035 habitants.

La depuració comença amb l’aigua bruta arribant per gravetat al pou de gruixos on s’hi troba ubicada una reixa de automàtica que reté els residus més voluminosos. A continuació, l’aigua passa al pou de bombament, on hi ha instal·lades dues bombes submergibles. Aquestes impulsen l’aigua fins un rototamís dotat d’un cargol transportador amb compactació final. Seguidament l’aigua es dirigeix cap al tractament primari, el qual ha estat construït durant l’any 2019, i ha entrat en funcionament durant el mes d’agost del mateix any. Aquest consisteix en 2 tancs Imhoffs de 180m3 de volum cadascú, que permeten la reducció de la MES i DBO5 amb rendiments aproximats del 30%. La fracció orgànica dels sòlids sedimentables es mineralitza per via anaeròbia. Els fangs digerits seran evacuats mitjançant un camió cisterna per aspiració a través de les 2 canonades existents per cada tanc. El disseny s’ha realitzat tenint en compte l’extracció dels fangs digerits entre cada 4 i 6 mesos. L’aigua passa a continuació al tractament biològic, que té lloc a través d’un sistema de filtres verds de flux subsuperficial horitzontal, format per dues basses de 1.404 m2 cadascuna, amb canyes, del tipus Phragmites Australis, plantades sobre un llit de graves amb una composició química específica per evitar la seva meteorització. L’aigua que surt dels decantadors primari tipus Imhoff, podrà entrar a la bassa nº1 i després passar per la bassa nº2; o bé, repartir-se el cabal entre les dues basses.

DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 207 m³/dia POBLACIÓ EQUIVALENT 1.035 hab/equi
ANY CONSTRUCCIÓ 2002
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina