Anuncis

Octubre 2020
“Exp: 2020/410 Acta final del procés de selecció”. Consorci Besòs Tordera 2020-10-26
“Anunci de la relació d’APTES de la FASE OPOSICIÓ i convocatòria per les entrevistes”. Consorci Besòs Tordera 2020-10-07
Setembre 2020
“Anunci del llistat definitiu d’admesos i calendari d’exàmens”. Consorci Besòs Tordera 2020-09-02
Agost 2020
“Anunci per publicar la relació provisional d’admesos i exclosos per proveir dos llocs de treball de tècnic/a del Consorci Besòs Tordera i la creació d’una bossa de treball”. Consorci Besòs Tordera 2020-08-07
Juliol 2020
“Anunci sobre licitació de CONTRACTE DE SERVEIS DEL CONSORCI BESÒS TORDERA, PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES CONQUES DEL BESÒS I LA TORDERA CURS 2020-2022. (EXP. 2020/1067).”

Consorci Besòs Tordera 2020-07-17
“Bases de la convocatòria per proveir dos llocs de treball de tècnic/a del Consorci Besòs Tordera i la creació d’una bossa de treball”. Consorci Besòs Tordera 2020-07-15
Maig 2020
“Projecte d’establiment i de prestació del Servei de Manteniment, Conservació i Restauració de Lleres en l’àmbit de competència del Consorci Besòs Tordera”. Consorci Besòs Tordera 2020-05-28
Juliol 2019
“Acta de constitució de l’òrgan de selecció per valorar les proves de la convocatòria per a la selecció d’un/a administratiu/va del Consorci i la creació d’una bossa de treball”. Consorci Besòs Tordera 2019-07-30
“Anunci per publicar la relació provisional d’admesos i exclosos i data de les entrevistes personals per proveir el lloc de treball d’Administratiu/va i crear una bossa de treball”. Consorci Besòs Tordera 2019-07-18
“Acta de constitució de l’òrgan de selecció per valorar les proves de la convocatòria per a la selecció de dues places de tècnic/a per al Laboratori”. Consorci Besòs Tordera 2019-07-12
“Anunci per publicar la relació provisional d’admesos i exclosos; tribunal qualificador i data de les proves per proveir el lloc de treball d’Administratiu/va i crear una bossa de treball”. Consorci Besòs Tordera 2019-07-03
“Acta de constitució de l’òrgan de selecció per valorar les proves de la convocatòria per a la selecció de dues places de tècnic/a del Consorci Besòs Tordera”. Consorci Besòs Tordera 2019-07-02
Juny 2019
“Anunci per publicar la relació provisional d’admesos i exclosos; tribunal qualificador i data de les proves per proveir el lloc de treball de tècnic/a pel departament de Laboratori”. Consorci Besòs Tordera 2019-06-20
“Acta amb els candidats aptes de la fase oposició i convocatòria per a les entrevistes per cobrir dos llocs de treball de tècnic/a”. Consorci Besòs Tordera 2019-06-18
“Acta del concurs oposició per a la selecció d’un/a enginyer/a d’obres i projectes pel departament d’Operacions”. Consorci Besòs Tordera 2019-06-13
“Bases de la convocatòria per proveir un lloc de treball d’administratiu/va del Consorci Besòs Tordera i la creació d’una bossa de treball”. Consorci Besòs Tordera 2019-06-11
“Anunci per publicar la relació definitiva d’admesos, tribunal qualificador i data de les proves per proveir dos llocs de treball de tècnic/a”. Consorci Besòs Tordera 2019-06-03
Maig 2019
“Bases de la convocatòria per proveir dos llocs de treball de tècnic/a per al departament de Laboratori”. Consorci Besòs Tordera 2019-05-23
“Anunci per publicar la relació provisional d’admesos, tribunal qualificador i data de les proves per proveir dos llocs de treball de tècnic/a”. Consorci Besòs Tordera 2019-05-21
Abril 2019
“Bases de la convocatòria per proveir dos llocs de treball de tècnic/a del Consorci Besòs Tordera”. Consorci Besòs Tordera 2019-04-29
“Anunci per publicar la relació provisional d’admesos, tribunal qualificador i data de les proves per cobrir una plaça d’un/a enginyer/a d’obres i projectes d’operacions”. Consorci Besòs Tordera 2019-04-05
“Bases de la convocatòria per a proveir el lloc de treball d’un/a enginyer/a d’obres i projectes d’operacions”. Consorci Besòs Tordera 2019-02-22
Desembre 2018
“Projecte de sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny”. Consorci Besòs Tordera 2018-12-20
Novembre 2018
“Plec de condicions per a l’alienació de béns mobles no utilitzables propietat del Consorci Besòs Tordera”. Consorci Besòs Tordera 2018-11-15
“Plec de condicions per a l’alienació de béns mobles no utilitzables propietat del Consorci Besòs Tordera”. Consorci Besòs Tordera 2018-11-15
Octubre 2018
“Resolució d’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la connexió de nous cabals al sistema públic de sanejament”. Consorci Besòs Tordera 2018-10-22
Agost 2018
“Resolució d’aprovació del Conveni Administratiu de col·laboració entre la Fundació Barcelona Zoo i el Consorci Besòs Tordera”. Consorci Besòs Tordera 2018-08-14
“Estatuts de la Fundació Rivus”. Consorci Besòs Tordera 2018-08-06
“Anunci d’aprovació provisional de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la connexió de nous cabals al sistema públic de sanejament”. Consorci Besòs Tordera 2018-07-02
Juny 2018
“Acta del concurs oposició per a la selecció d’un/a enginyer/a d’obres i projectes per al departament d’Operacions”. Consorci Besòs Tordera 2018-06-08
“Acta del concurs oposició per a la selecció d’un/a tècnic/a de sanejament per al departament d’Operacions”. Consorci Besòs Tordera 2018-06-08
Maig 2018
“Plec de clàusules tècniques particulars del Contracte per al Programa d’Educació Mediambiental a les conques del Besòs i la Tordera curs 2018-2019”. Consorci Besòs Tordera 2018-05-24
“Anunci per publicar la relació provisional d’admesos; tribunal qualificador i data de les proves per cobrir una plaça d’enginyer/a d’obres i projectes”. Consorci Besòs Tordera 2018-05-07
“Anunci per publicar la relació provisional d’admesos; tribunal qualificador i data de les proves per cobrir una plaça de tècnic de sanejament.” Consorci Besòs Tordera 2018-05-07
Abril 2018
“Acta del concurs per a la selecció d’un/a tècnic/a responsable de comunicació i promoció. Exp. 2018/25.”. Consorci Besòs Tordera 2018-04-06
Març 2018
“Anunci per a publicar la relació provisional d’admesos; tribunal qualificador i data de les proves.” Consorci Besòs Tordera 2018-03-15
Febrer 2018
“Convocatòria i bases que han de regir el concurs oposició per a la selecció d’un/a tècnic/a responsable de comunicació i promoció”. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2018-02-21
Juliol 2017
“Subministrament, muntatge i instal·lació d’un grup electrogen a l’EDAR Sant Celoni”. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-07-10
“Millora del bombament de fang deshidratat a les sitges de fang a l’EDAR La Llagosta”. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-07-10
“Millora del bombament de fang deshidratat a la sitja de fang a l’EDAR Granollers”. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-07-10
Execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi d’alternatives i projecte constructiu de millora dels col·lectors d’Aiguafreda. Modificat 2”. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-07-10
Serveis de consultoria per a la direcció d’obra i coordinació en matèria de seguretat i salut per a l’execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi d’alternatives i projecte constructiu de millora dels col·lectors d’Aiguafreda. Modificat 2”. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-07-10
Maig 2017
Acta de l’obertura del sobre núm. 3 de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació de l’Execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi de solucions per a la reposició / renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer de la Via Europa al TM de Les Franqueses del Vallès.” Consorci Besòs Tordera 2017-05-10
Execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi de solucions per a la reposició / renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer de la Via Europa al TM de Les Franqueses del Vallès.” Valoració de les pliques presentades el 18/04/2017. Consorci Besòs Tordera 2017-05-10
Anunci d’aprovació definitiva de l’Ordenança d’Administració Electrònica del Consorci Besòs Tordera. Consorci Besòs Tordera 2017-05-09
Març 2017
Anunci – Execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi de solucions per a la reposició / renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer de la Via Europa al TM de Les Franqueses del Vallès.” Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-03-13
Composició de la Mesa de Contractació. Consorci Besòs Tordera 2017-03-01
Plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte d’execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi de solucions per a la reposició/renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer Via Europa al T.M. de Les Franqueses del Vallès”. Consorci Besòs Tordera 2017-03-01
Plec de condicions tècniques particulars que regirà el contracte d’execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi de solucions per a la reposició/renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer Via Europa al T.M. de Les Franqueses del Vallès”.  Consorci Besòs Tordera 2017-03-01
Prescripcions tècniques per a xarxes de sanejament Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2013-12-11
Desembre 2016
Acta de l’obertura del Sobre C de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació dels Serveis d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (A) Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor i Vilanova del Vallès, i proposta d’adjudicació. Consorci Besòs Tordera 2016-12-02
Acta de l’obertura del Sobre C de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació dels Serveis d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (B) Granollers, La Garriga, Congost i l’EDAR Corró d’Amunt, i proposta d’adjudicació. Consorci Besòs Tordera 2016-12-02
Acta de l’obertura del Sobre C de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació dels Serveis d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (C) Montornès del Vallès, i proposta d’adjudicació. Consorci Besòs Tordera 2016-12-02
Acta de l’obertura del Sobre C de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació dels Serveis d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (D) La Llagosta, i proposta d’adjudicació. Consorci Besòs Tordera 2016-12-02
Acta de l’obertura del Sobre C de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació dels Serveis d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (E) Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells, Can Canyameres, EBAR Can Falguera i Castellar del Vallès (des del 01/02/2017), i proposta d’adjudicació. Consorci Besòs Tordera 2016-12-02
Novembre 2016
Valoració tècnica de les pliques presentades el 30/09/2016 del Concurs del Servei d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (A) Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor i Vilanova del Vallès, (B) Granollers, La Garriga, Congost i l’EDAR Corró d’Amunt, (C) Montornès del Vallès, (D) La Llagosta i (E) Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells, Can Canyameres, EBAR Can Falguera i Castellar del Vallès (des del 01/02/2017). Consorci Besòs Tordera 2016-11-11
Convocatòria de la Mesa de Contractació. Consorci Besòs Tordera 2016-11-08
Setembre 2016
Composició de la Mesa de Contractació. Consorci Besòs Tordera 2016-09-28
Resolució relativa a un error detectat en el Plec de prescripcions Tècniques particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment dels Sistemes de sanejament Granollers, La Garriga, Congost i l’EDAR Corró d’Amunt. Consorci Besòs Tordera 2016-09-15
Agost 2016
Plec de Clàusules Tècniques i Administratives particulars que regirà la contractació de les obres de “Reposició integral del Centre de Control de motors (CCM-R01) a l’EDAR Granollers”. Consorci Besòs Tordera 2016-08-02
Juliol 2016
Estudi de solucions per a la reposició/renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer de la via Europa al T.M. de Les Franqueses del Vallès. Pressupost GR01. Consorci Besòs Tordera 2016-07
Junio 2016
Plec de condicions tècniques particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment dels sistemes de sanejament Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor i Vilanova del Vallès. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-06-29
Plec de condicions tècniques i administratives particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment dels Sistemes de sanejament Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells, Can Canyameres, l’EBAR Can Falguera (des de l’1 de gener de 2017) i Castellar del Vallès (a partir de l’1 de febrer de 2017). Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-06-29
Plec de condicions tècniques i administratives particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment dels Sistemes de sanejament Granollers, La Garriga, Congost i l’EDAR Corró d’Amunt. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-06-29
Plec de condicions tècniques i administratives particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment del Sistema de sanejament La Llagosta. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-06-29
Plec de condicions tècniques i administratives particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment del Sistema de sanejament Montornès del Vallès. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-06-29
Febrer 2016
Plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs. Programa d’educació ambiental a la Conca del Besòs curs 2016/17. Procediment negociat amb publicitat. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-02-16
Plec de clàusules tècniques particulars del contracte de serveis del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs. Programa d’educació ambiental a la Conca del Besòs curs 2016/17. Procediment negociat amb publicitat. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-02-16
Setembre 2015
Valoració tècnica de les pliques presentades 01/09/2015 – Execució de les obres contingudes en el projecte “Renovació de la xarxa de sanejament del Passeig de Colom. Terme municipal de Cardedeu. Actuació 1: Col·lector en alta LR02 – Actuació 2: Clavegueram municipal. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2015-09-09
Agost 2015
Anunci de correcció d’errades – Execució de les obres contingudes en el projecte “Renovació de la xarxa de sanejament del Passeig de Colom. Terme municipal de Cardedeu. Actuació 1: Col·lector en alta LR02 – Actuació 2: Clavegueram municipal. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2015-08-12
Juliol 2015
Anunci – Execució de les obres contingudes en el projecte “Renovació de la xarxa de sanejament del Passeig de Colom. Terme municipal de Cardedeu. Actuació 1: Col·lector en alta LR02 – Actuació 2: Clavegueram municipal. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2015-07-31
Composició de la Mesa de Contractació. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2015-07-31
Plec de condicions tècniques particulars que regiran el contracte d’execució de les obres contingudes en el projecte: “Renovació de la xarxa de sanejament del Passeig de Colom. Terme municipal de Cardedeu. Actuació 1: Col.lector en alta LR02. Actuació 2: Clavegueram municipal. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2015-07-29
Plec de condicions administratives particulars que regiran el contracte d’execució de les obres contingudes en el projecte: “Renovació de la xarxa de sanejament del Passeig de Colom. Terme municipal de Cardedeu. Actuació 1: Col.lector en alta LR02. Actuació 2: Clavegueram municipal. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2015-07-29
Projecte constructiu de “Renovació de la Xarxa de sanejament del Passeig Colom. Terme municipal de Cardedeu.Pressupost Actuació 1 en TCQPressupost Actuació 2 en TCQ Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2015-07-29
Prescripcions tècniques per a xarxes de sanejament Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2013-12-11
Febrer 2015
Ordenances Fiscals per a l’any 2015. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2015-02-18
Gener 2015
Pressupost General per a l’any 2015 Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2015-01-29
Octubre 2014
Anunci d’aprovació definitiva dels Plecs de Clàusules Administratives Generals de caràcter estàndard redactats per la Diputació de Barcelona. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2014-10-03
Juliol 2014
Graduació de l’import de les sancions del “Reglament regulador d’abocaments” Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2014-07-07
Març 2014
Programa d’educació ambiental a la Conca del riu Besòs curs 2014/2015. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2014-03-05
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina