El Consorci iniciarà en els pròxims dies l’arranjament del camí fluvial del Mogent al seu pas per la riera de Vallromanes

14/06/2021 | Actualitat

Durant els pròxims dies, s’iniciaran les obres per a la millora del camí fluvial del riu Mogent al seu pas per la riera de Vallromanes, que han de servir per facilitar la connectivitat entre els termes municipals de Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. L’arranjament d’aquest tram es durà a terme també tenint en compte els requeriments del “Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya”.

Els ajuntaments de Montornès i Vilanova i el Consorci Besòs Tordera han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual el Consorci esdevé l’administració actuant en aquest projecte i, per tant, serà l’encarregada de l’execució i direcció de les obres.

Entre les actuacions que es duran a terme destaquen la modificació del traçat del camí fluvial per assolir pendents inferiors o iguals al 9% i major radi de gir als revolts; l’assoliment d’una amplada mínima del camí de 2 metres; l’estabilització de talussos i marges; la creació d’un passallís amb passos de formigó a la llera de la riera de Vallromanes; la instal·lació de baranes en els trams amb risc de caigudes; la restauració del camí a extingir i la senyalització de la zona inundable i la zona agrícola.

Així, s’obrirà un nou tram de camí de 43 m de longitud, sobre el talús de terra del marge esquerre de la riera de Vallromanes, amb barana i pavimentació de terra; es repassarà el camí ja existent; i es crearà un nou camí també al marge dret de la riera, de 42 m de longitud, amb un 5% de pendent que conflueix amb el camí del Mogent existent; i es recuperarà el tram de camí del Mogent existent, amb l’estabilització de talussos.

En general, s’aprofitarà aquesta actuació per dur a terme tasques de desbrossat i d’eliminació de plantes invasores i la plantació d’autòctones on sigui necessari.

El pressupost inicial previst per dur a terme aquest conjunt d’obres és de 44.009,72 euros, del qual el Consorci n’assumirà el 50% -la resta anirà a càrrec dels ajuntaments d’ambdós municipis, que comparteixen el camí-, ja que el projecte està adherit a la línia de subvenció del “Programa de suport a les actuacions municipals de restauració de l’entorn fluvial”, que ofereix el Consorci als seus municipis consorciats.Imprimeix aquesta publicació Imprimeix aquesta publicació