Espais fluvials

El Consorci fonamenta la recuperació d’espais de ribera en els següents principis i criteris:

  • Recuperar i mantenir la biodiversitat d’espècies animals i vegetals autòctones, que determinaran la millora de la qualitat ecològica de l’entorn fluvial.
  • Recolzar i/o realitzar actuacions en els rius per a la creació de zones i corredors biològics que connectin els diversos espais fluvials d’interès natural que emmarquen la conca.
  • Dignificar i recuperar per al lleure i l’ús públic els espais fluvials de zones fins ara degradades.
  • Cercar solucions per mantenir i/o incrementar les capacitats de desguàs de les lleres sense endurir-ne ni malmetre el seu entorn.

Plans i projectes redactats

  • El Pla director dels espais fluvials de la Conca del riu Besòs és el document marc que ha servir durant els propers anys per a la recuperació dels rius en aquest indret. (Per conèixer més, veure l’apartat Estudis i projectes)
  • Projectes bàsics de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial de la Conca del Besòs: propostes d’actuacions mediambientals en els diferents rius de la conca. (Per conèixer més, veure l’apartat Estudis i projectes)
  • Projectes de recuperació dels camins fluvials que ressegueixen els rius a cadascuna de les subconques. (Per conèixer més, veure l’apartat Estudis i projectes)
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina