· Informes de la inspecció + gravació digital.
· Mesura de pendents amb inclinòmetre.
· Mesura de diàmetres mitjançant làser.
· Equip emissor-receptor per ràdiofreqüència per determinació de traçats.

Tornar enrera