Aquesta instal·lació, ubicada a l’EDAR Granollers, es va posar en marxa l’any 1991

 

El Laboratori d’Assaigs del Consorci ha estat acreditat per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) d’acord a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 en la realització d’assaigs mediambientals d’aigües residuals, aigües continentals i aigües regenerades.

Aquesta acreditació ratifica la seva capacitat tècnica i reconeix el rigor i la qualitat de la feina diària que es fa en aquest equipament, cabdal per garantir el compliment dels paràmetres d’abocaments i per optimitzar els processos de depuració dels sistemes de sanejament gestionats pel Consorci.

L’exigència en el control d’aquests abocaments i l’eficàcia en els processos de tractament reverteix en la millora de l’aigua efluent de les EDAR i, per tant, en els entorns fluvials.

A més, l’obtenció d’aquesta acreditació ha permès que el laboratori continuï mantenint la seva condició d’Entitat Col·laboradora del Medi Ambient, habilitada per l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores (OAEC) en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de masses d’aigua i gestió dels abocaments, condició que ostenta des de l’any 1991 com a Establiment Tècnic Auxiliar de l’ACA.

El laboratori, ubicat a l’EDAR Granollers, està en marxa des de l’any 1991 i compta amb un equip de 10 professionals en formació contínua i amb una àmplia experiència en l’analítica i la caracterització d’aigües.